skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 573  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa Năm xuất bản: 1996đến2000 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

갑선계형 레이저 센서

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

차량용 네비게이션(Navigation)장치 및 기억매체

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

경사 센서
INCLINATION SENSOR

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

항공촬영시스템
AVIATION PHOTOGRAPH SYSTEM

Kim, Jae Dong

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

주유시기에 따른 주유소 안내방법 및 장치

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

도로 정보 갱신 기능을 갖는 차량 항법 장치의 제어 방법
CONTROL METHOD FOR A VEHICLE NAVIGATION DEVICE HAVING A ROAD INFORMATION UPDATE FUNCTION

Choe, Wan Jin

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

진동 회전 센서 전자장치내 정량화잡음을 줄이기 위한 제어 방법 및 그 장치

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

다중 영상을 이용한 3차원 거리 추정 장치 및 방법

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

평면 진동형 마이크로 자이로스코프

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

선형화된 플렉셔 측정을 이용하는 진동 회전 센서

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

진행 방향이 스위칭되는 펄스형 레이저 자이로스코프

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

차량의 주행거리 및 주행시간 동시 카운터장치

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

시간동기형 비정지궤도 위성군 설계 구조

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

수평 대칭 측정기

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

대형축의 수직도 측정장치

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

수정 파라미터의 결정 방법

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

진동 자이로스코프

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

방위 표시 장치

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 573  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kim, Ju Gon
  2. Kim, Jin Dae
  3. Han, Sang Hwi
  4. Choi, Wan
  5. Doo, Min Su

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...