skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 1996đến1998 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

원저 : 술후 경막외 Morphine으로 인한 오심 및 구토에 대한 경막외 Droperidol의 효과 ( Efficacy of Epidural Droperidol in Reducing Nausea and Vomiting Associated with Postoperative Epidural Morphine )

박진우 ; Jin Woo Park ; 이동근 ; Dong Kun Lee ; 최영균 ; Y

The Korean Journal of Pain, 1996, Vol.9(2), p.380 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-9159

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

실험연구 : 토끼에서 간 유입 혈류 차단시간에 따른 동맥혈 케톤체비 및 조직학적 소견의 변화 ( Laboratory Investigations : Study on Hepatic Injury following Occlusion of Hepatic Inflow in Rabbits )

박진우 ; Jin Woo Park ; 박주열 ; Ju Yeol Park ; 신치만 ; Chee Man Shin ; 최선웅 ; Sun Woong Choi ; 최영균 ; Yeong Gyun Choe ; 김영재 ; Yoeng Jae Kim

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 1996, Vol.31(5), p.558 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

임상연구 : 소아마취에서 Jackson - Rees 회로에 의한 기계적 환기와 수기 환기의 비교 ( Clinical Investigations : Comparison of Mechanical and Manual Ventilation with Jackson - Rees System in Pediatric Anesthesia )

박진우 ; Jin Woo Park ; 김동욱 ; Dong Wook Kim ; 최영균 ; Young Kyun Choe ; 김영재 ; Young Jae Kim ; 신치만 ; Chee Mahn Shin ; 박주열 ; Ju Yeul Park

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 1996, Vol.30(5), p.554 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

임상연구 : 개심술에서 Thromboelastography 로 평가한 Tranexamic Acid 의 섬유소용해 억제 효과 ( Clinical Investigations : TEG Assessment of the Effect of Tranexamic Acid on Fibrinolysis during Open Heart Surgery )

박진우 ; Jin Woo Park ; 박주열 ; Ju Yeol Park ; 신치만 ; Chee Man Shin ; 최영균 ; Yeong Gyun Choe ; 김중래 ; Joong Lae Kim ; 김영재 ; Yeong Jae Kim

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 1996, Vol.31(5), p.634 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

소아마취에서 Modified Mapleson D 회로를 이용한 기계적 환기시 Bain-Spoerel의 방법과 본원의 방법의 비교 ( Comparison of Bain-Spoerel`s Method and Paik Hospital`s Method in Mechanical Ventilation with Modified Mapleson D Circuit in Pediatric Anesthesia )

박진우 ; Jin Woo Park ; 이상화 ; Sang Hwa Lee ; 윤대영 ; Dae Young Yoon ; 정순호 ; Soon Ho Jung ; 최영균 ; Young Kyun Choe ; 김영재 ; Young Jae Kim ; 신치만 ; Chee Mahn Shin ; 박주열 ; Ju Yuel Park

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 1997, Vol.32(6), p.913 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

척추마취하에 자발 호흡하는 환자에서 Nasal Cannula를 통한 호기말 이산화탄소 분압의 감시 ( The Monitoring of PETCO2 via Nasal Cannula in Spontaneously Breathing Patients during Spinal Anesthesia )

김영재 ; Young Jae Kim ; 이동근 ; Dong Gun Lee ; 정순호 ; Soon Ho Chung ; 최영균 ; Young Kyun Choe ; 박진우 ; Jin Woo Park ; 신치만 ; Chee Mahn Shin ; 박주열 ; Ju Yuel Park

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 1997, Vol.33(2), p.243 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

승모판 치환술 환자에서 폐동맥혈과 상대정맥혈 산소포화도의 비교 ( Comparison of Oxygen Saturation of Pulmonary Artery and Superior Vena Cava during Mitral Valve Replacement )

이근무 ; Kun Moo Lee ; 정순호 ; Soon Ho Jeong ; 최영균 ; Young Kyun Choi ; 김영재 ; Young Jae Kim ; 박진우 ; Jin Woo Park ; 신치만 ; Chee Mahn Shin ; 박주열 ; Ju Yuel Park

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 1998, Vol.34(6), p.1221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

소아외과의 외래환자 당일 수술시 마취의 임상적 고찰 ( Anesthesia for Day Surgery in Pediatric Outpatients )

김정훈 ; Jeong Hun Kim ; 정순호 ; Soon Ho Jeong ; 최영균 ; Young Kyun Choe ; 김영재 ; Young Jae Kim ; 박진우 ; Jin Woo Park ; 신치만 ; Chee Mahn Shin ; 박주열 ; Ju Yuel Park

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 1998, Vol.35(1), p.132 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diazepam 투여시 진정정도에 따른 Long Latency Auditory Evoked Potentials 의 P300의 변화 ( The Change in P300 Component of the Long Latency Auditory Evoked Potential with Diazepam Sedation )

김영재 ; Young Jae Kim ; 권대성 ; Dae Sung Kwon ; 김정환 ; Jung Hwan Kim ; 임재중 ; Jae Joong Im ; 정순호 ; Soon Ho Chung ; 최영균 ; Young Kyun Choe ; 박진우 ; Jin Woo Park ; 신치만 ; Chee Mahn Shin ; 박주열 ; Ju Yuel Park

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 1997, Vol.33(2), p.248 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

실험견의 출혈성 쇽시 Carbicarb와 Sodium Bicarbonate가 산-염기 상태 및 혈역학에 미치는 영향 ( A Comparative Study of Carbicarb and Sodium Bicarbonate on the Effects of Hemodynamic and Acid Base States in Canine Hemorrhagic Shock )

윤대영 ; 윤대영 ; Dae Young Yoon ; 이상화 ; Sang Hwa Lee ; 정순호 ; Sun Ho Jung ; 최영균 ; Young Kyun Choe ; 김영재 ; Young Jae Kim ; 박진우 ; Jin Woo Park ; 신치만 ; Chee Mahn Shin ; 박주열 ; Ju Yuel Park

Korean Journal of Anesthesiology(구 대한마취과학회지), 1998, Vol.35(2), p.197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2005-6419

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

술후 경막외 Morphine으로 인한 오심 및 구토에 대한 경막외 Droperidol의 효과

박진우 ; 이동근 ; 최영균 ; 김영재 ; 신치만 ; 박명 ; 박주열 ; Park, Jin-Woo ; Lee, Dong-Kun ; Choe, Young-Kyun ; Kim, Young-Jea ; Shin, Chee-Mahn ; Pak, Myoung ; Park, Ju-Yuel

大韓痛症學會誌 = Korean journal of pain, 1996, Vol.9(2), pp.380-384

ISSN: 1226-2579

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

술후 경막외 Morphine으로 인한 오심 및 구토에 대한 경막외 Droperidol과 Metoclopramide의 효과 비교

박진우 ; 이상화 ; 정순호 ; 최영균 ; 신치만 ; 박주열 ; 김영재 ; Park, Jin-Woo ; Lee, Sang-Hwa ; Jung, Soon-Ho ; Choe, Young-Kyun ; Shin, Chee-Mahn ; Park, Ju-Yuel ; Kim, Young-Jae

大韓痛症學會誌 = Korean journal of pain, 1998, Vol.11(1), pp.86-90

ISSN: 1226-2579

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

술후 경막외 Morphine으로 인한 오심 및 구토에 대한 경막외 Metoclopramide의 효과

박진우 ; 임대권 ; 정순호 ; 최영균 ; 김영재 ; 신치만 ; 박명 ; 박주열 ; Park, Jin-Woo ; Im, Dae-Guen ; Jung, Sun-Ho ; Choe, Young-Kyun ; Kim, Young-Jae ; Shin, Chee-Mahn ; Pak, Myoung ; Park, Ju-Yuel

大韓痛症學會誌 = Korean journal of pain, 1997, Vol.10(2), pp.203-207

ISSN: 1226-2579

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (10)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. 최영균
  2. 박진우
  3. 박주열
  4. 신치만
  5. 김영재

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...