skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Performing Operations xóa Năm xuất bản: 1995đến2003 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decorating device for clay bricks

LI, Liang-Yi

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ceramic processing device

LI, Liang-Yi

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Argil volumetric cutting device

LI, Liang-Yi

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-dense fresh or live aquatic products storage and transportation device

Kecheng Liang ; Lin Liang ; LI Liang

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smoke dry method desulfurate tower

Tang Gongcheng ; LI Yonglin ; LI Liang

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...