skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 120  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: International relations xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Peace Research xóa Năm xuất bản: 1994đến2004 xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethical Uncertainties of Nationalism

Smith, Dan

Journal of Peace Research, July 2000, Vol.37(4), pp.489-502 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343300037004005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rise of Religious Nationalism and Conflict: Ethnic Conflict and Revolutionary Wars, 1945-2001

Fox, Jonathan

Journal of Peace Research, November 2004, Vol.41(6), pp.715-731 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343304047434

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tibetan Nationalism: The Politics of Religion

Kolås, Åshild

Journal of Peace Research, February 1996, Vol.33(1), pp.51-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343396033001004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Future Soul of Europe: Nationalism or Just Patriotism? A Critique of David Miller's Defence of Nationality

Føllesdal, Andreas

Journal of Peace Research, July 2000, Vol.37(4), pp.503-518 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343300037004006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ideology and Identity: A National Outlook

Larsen, Knud S ; Groberg, David H ; Krumov, Krum ; Andrejeva, Ludmilla ; Kashlekeva, Nadia ; Russinova, Zlatka ; Csepeli, Gyorgy ; Ommundsen, Reidar

Journal of Peace Research, May 1995, Vol.32(2), pp.165-179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343395032002004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure, Politics, and Ethnonationalist Contention in Post-Franco Spain: An Integrated Model

Saxton, Gregory D

Journal of Peace Research, January 2004, Vol.41(1), pp.25-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343304040048

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intervention Across Bisecting Borders

Roy, A. Bikash

Journal of Peace Research, August 1997, Vol.34(3), pp.303-314 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343397034003005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A World Flying Apart? Violent Nationalist Conflict and the End of the Cold War

Ayres, R. William

Journal of Peace Research, January 2000, Vol.37(1), pp.105-117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343300037001006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Right-Wing Extremism in Europe

Hagtvet, Bernt

Journal of Peace Research, August 1994, Vol.31(3), pp.241-246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343394031003001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unity in Action: Explaining Alignment Behavior in the Middle East

Lebovic, James H.

Journal of Peace Research, 1 March 2004, Vol.41(2), pp.167-189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unity in Action: Explaining Alignment Behavior in the Middle East

Lebovic, James H

Journal of Peace Research, March 2004, Vol.41(2), pp.167-189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343304041778

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism (Book Review)

Tønnesson, Stein

Journal of Peace Research, 1 November 2003, Vol.40(6), pp.752-752 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity and Nationalism (Book Review)

Smith, Dan

Journal of Peace Research, 1 May 1994, Vol.31(2), pp.237-237 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism (Book Review)

Smith, Dan

Journal of Peace Research, 1 May 1998, Vol.35(3), pp.403-403 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Particularity (Book Review)

Eriksen, Thomas Hylland

Journal of Peace Research, 1 July 2003, Vol.40(4), pp.500-500 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feminist Nationalism (Book Review)

Is

Journal of Peace Research, 1 January 1998, Vol.35(1), pp.138-139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Ethnic Conflict (Book Review)

Eriksen, Thomas Hylland

Journal of Peace Research, 1 July 2003, Vol.40(4), pp.497-497 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Ethnic Conflict. Threat to European Security (Book Review)

Barth, Magne

Journal of Peace Research, 1 August 1994, Vol.31(3), pp.362-363 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity, Nationalism and Conflict in and after the Soviet Union: The Mind Aflame (Book Review)

Bathurst, Robert

Journal of Peace Research, 1 January 1998, Vol.35(1), pp.138-138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Spectre of Comparisons: Nationalism, Southeast Asia and the World (Book Review)

Frøystad, Kathinka

Journal of Peace Research, 1 November 1999, Vol.36(6), pp.751-751 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 120  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Smith, Dan
  2. Baev, Pavel
  3. Berthelsen, Ole
  4. Gleditsch, Nils Petter
  5. Kolås, Åshild

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...