skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: Proceeding xóa Tác giả/ người sáng tác: Lieberman, Henry xóa Năm xuất bản: 1994đến1996 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Powers of ten thousand: navigating in large information spaces

Lieberman, Henry

Proceedings of the 7th annual ACM symposium on user interface software and technology, 02 November 1994, pp.15-16

ISBN: 0897916573 ; ISBN: 9780897916578 ; DOI: 10.1145/192426.192434

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bridging the gulf between code and behavior in programming

Lieberman, Henry ; Fry, Christopher

Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems, 01 May 1995, pp.480-486

ISBN: 0201847051 ; ISBN: 9780201847055 ; DOI: 10.1145/223904.223969

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lieberman, Henry
  2. Lieberman, H.
  3. Fry, Christopher

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...