skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Cotton, J xóa Năm xuất bản: 1993đến1998 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China and Tumen River cooperation: Jilin's costal development strategy

Cotton, James

Asian Survey, Nov 1996, Vol.36(11), pp.1086-1101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00044687 ; E-ISSN: 1533-838X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Korea and the World: Beyond the Cold War. (Book Review)

Cotton, James

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 January 1995, Vol.71(1), pp.199-200 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346 ; DOI: 10.2307/2624100

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic Growth and Political Change in Asia

Cotton, James

The Journal of Asian Studies, 1997, Vol.56(1), pp.148-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: 10.2307/2646353

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Korea in the 1990s: Prospects for Unification

Cotton, James

International Affairs, Jan, 1994, Vol.70(1), p.186(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan and Korea in the 1990s: From Antagonism to Adjustment. (Book Review)

Cotton, James

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 October 1993, Vol.69(4), pp.820-821 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346 ; DOI: 10.2307/2620703

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Change on Taiwan: A Study of Ruling Party Adaptability

Cotton, James

International Affairs, Jan, 1993, Vol.69(1), p.177(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reaching across the Taiwan Strait: People-to-People Democracy. (Book Review)

Cotton, James

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 April 1994, Vol.70(2), pp.390-391 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346 ; DOI: 10.2307/2625351

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Abacus and the Sword: The Japanese Penetration of Korea, 1895-1905 (Book Review)

Cotton, James

Journal of Asian History, 1 January 1997, Vol.31(1), pp.96-97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021910X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cotton, James
  2. Cotton, J
  3. James Cotton
  4. Field, G

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...