skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 44  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Năm xuất bản: 1986đến1995 xóa Chủ đề: Ferrous Alloys xóa Năm xuất bản: 1992đến1994 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Properties of electron-beam-welded and laser-welded austenitic Fe-28Mn-5Al-1C alloy

Ku, Jim ; Ho, New ; Tjong, Sie

Journal of Materials Science, 1993, Vol.28(10), pp.2808-2814 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00356223

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Viscous behaviour and glass formation in Fe 78 B 13 Si 9 amorphous alloy

Shyr, F.

Journal of Materials Science, 1992, Vol.27(9), pp.2340-2344 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01105041

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural characterization of as-cast high-nitrogen Fe-15Cr-15Ni alloys

Simmons, J. ; Atteridge, D. ; Rawers, J.

Journal of Materials Science, 1992, Vol.27(22), pp.6105-6115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01133757

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crystallization study of amorphous Fe 40 Ni 40 B 20 by electrical resistivity measurement

Mitra, A. ; Rao, V. ; Pramanik, S. ; Mohanty, O.

Journal of Materials Science, 1992, Vol.27(21), pp.5863-5868 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01119751

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-pressure nitrogen gas alloying of Fe-Cr-Ni alloys

Rawers, J. ; Asai, G. ; Doan, R.

Journal of Materials Science, 1993, Vol.28(15), pp.4028-4032 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00351226

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of heat treatment on the structure and hardness of FeCrNiAl alloys

Yamada, S. ; Hamada, T. ; Imai, J. ; Kawamura, Y. ; Saburi, T.

Journal of Materials Science, 1993, Vol.28(21), pp.5863-5868 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00365193

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nucleation kinetics of primary crystallization products in FeSiB metallic glasses

Gibson, M. ; Delamore, G.

Journal of Materials Science, 1992, Vol.27(13), pp.3533-3538 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01151830

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermal expansion and magnetostriction of Nd 16 Fe 76 B 8 alloy

Pouryazdi, M. ; Johnson, G. ; Moulson, A.

Journal of Materials Science, 1993, Vol.28(1), pp.249-250 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00349058

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correlation of the crystallization process of amorphous magnetics Fe 90 Ni 10 and Fe 90 Ni 1.5 Si 5.5 B 3 P 0.015 with changes of electrical resistance and magnetic permeability

Šušić, M. ; Maričić, A.

Journal of Materials Science, 1992, Vol.27(3), pp.729-733 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/PL00020656

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of plasma on nitriding of Fe-18Cr-9Ni alloy

Kuwahara, H. ; Matsuoka, H. ; Tamura, I. ; Takada, J. ; Kikuchi, S. ; Tomii, Y.

Journal of Materials Science, 1992, Vol.27(3), pp.637-640 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00554028

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fatigue crack growth of Fe 81 B 13.5 Si 3.5 C 2 amorphous metal using magnetostrictive behaviour to generate Δ K

Willard, A. ; Salivar, G.

Journal of Materials Science, 1994, Vol.29(13), pp.3505-3509 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00352056

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical alloying of Fe-Al intermetallics in the DO 3 composition range

Fair, G. ; Wood, J.

Journal of Materials Science, 1994, Vol.29(7), pp.1935-1939 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00351317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cooling condition dependence on ion etching rate in a softmagnetic metallic glass

Inoue, N. ; Harano, H. ; Shima, T. ; Nishi, Y.

Journal of Materials Science, 1992, Vol.27(15), pp.4181-4183 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01105123

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of randomization on ductility of brittle Fe-Si-B glass

Uchida, S. ; Shibata, O. ; Oguri, K. ; Nishi, Y.

Journal of Materials Science, 1994, Vol.29(21), pp.5589-5592 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00349951

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and properties of a Fe-C-Cu-MoS 2 alloy prepared by laser sintering

Hu, Jiandong ; Li, Yulong ; Li, Zhang ; Bu, Xianzhang ; Wang, Lichun

Journal of Materials Science, 1993, Vol.28(10), pp.2664-2668 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00356201

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical alloying of Fe-B alloys

Okumura, H. ; Ishihara, K. ; Shingu, P. ; Park, H. ; Nasu, S.

Journal of Materials Science, 1992, Vol.27(1), pp.153-160 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF02403658

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of a plated Fe-Cr-Ni alloy layer for rapid nitriding of invar

Gemma, K. ; Kawakami, M. ; Ueda, H. ; Mihara, C.

Journal of Materials Science, 1992, Vol.27(13), pp.3461-3466 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01151820

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical properties of amorphous alloy compacts prepared by different consolidation techniques

Takagi, M. ; Kawamura, Y. ; Imura, T. ; Nishigaki, J. ; Saka, H.

Journal of Materials Science, 1992, Vol.27(3), pp.817-824 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00554059

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrogenation process of Nd-Dy-Fe-B alloy

Saje, B. ; Holc, J. ; Beseničar, S.

Journal of Materials Science, 1992, Vol.27(10), pp.2682-2686 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00540690

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-resolution electron microscopy characterization of partially crystallized Fe 78 Si 12 B 10 alloy as a catalyst

Wang, L. ; Qiao, G. ; Kuo, K. ; Cui, Zh. ; Wang, K.

Journal of Materials Science, 1993, Vol.28(18), pp.4835-4840 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00361143

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 44  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink  (44)
  2. Springer (CrossRef)  (44)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kawamura, Y.
  2. Wang, L.
  3. Rawers, J.
  4. Baker, I.
  5. Nishi, Y.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...