skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa Tất cả các phiên bản User Interface xóa Tất cả các phiên bản Computer Science xóa Tất cả các phiên bản Computer Programming xóa Tất cả các phiên bản 1992đến1993 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Overcoming current growth limits in UI development

Morse, Alan ; Reynolds, George

Communications of the ACM, 01 April 1993, Vol.36(4), pp.72-81 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/255950.153579

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interface: an evolving concept

Grudin, Jonathan

Communications of the ACM, 01 April 1993, Vol.36(4), pp.110-119 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/255950.153585

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ACE: building interactive graphical applications

Johnson, Jeff ; Nardi, Bonnie ; Zarmer, Craig ; Miller, James

Communications of the ACM, 01 April 1993, Vol.36(4), pp.40-55 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/255950.153576

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparison of the decision table and tree. (program development techniques) (Technical)

Subramanian, Girish H. ; Nosek, John ; Raghunathan, Sankaran P. ; Kanitkar, Santosh S.

Communications of the ACM, Jan, 1992, Vol.35(1), p.89(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Architecting personalized delivery of multimedia information

Loeb, Shoshana

Communications of the ACM, 01 December 1992, Vol.35(12), pp.39-47 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/138859.138862

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nardi, B.A.
  2. Johnson, Jeff
  3. Zarmer, Craig
  4. Raghunathan, Sankaran P.
  5. Subramanian, Girish H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...