skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 1991đến2012 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Full Text

Huppi, Monika

Annual Review of Development Effectiveness 2006, December 2006, Vol.1(1), pp.1-94

ISBN: 9780821369067

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual Review of Development Effectiveness 2006

Huppi, Monika

Independent Evaluation Group Studies

ISBN: 9780821369067 ; ISBN: 0821369067 ; E-ISBN: 9780821369074 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-6906-7

Toàn văn sẵn có

3
Annual Review of Development Effectiveness 2006 Getting Results
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual Review of Development Effectiveness 2006 Getting Results

Huppi, Monika; Huppi, Monika

ISBN: 0821369067 ; ISBN: 9780821369067 ; ISBN: 9780821369074

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring changes in poverty a methodological case study of Indonesia during an adjustment period

Ravallion, Martin; Huppi, Monika

The World Bank economic review, 1991, Vol.5(1), pp.57-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0258-6770

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Huppi, Monika
  2. Independent Evaluation Group
  3. The World Bank
  4. Ravallion, Martin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...