skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 20.342  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Năm xuất bản: 1989đến2003 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

Sociology : the Journal of the British Sociological Association, Feb 1994, Vol.28(1), p.314 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00380385 ; E-ISSN: 14698684

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism. (Nationalism in Central and Eastern Europe)

Michnik, Adam

Social Research, Wntr, 1991, Vol.58(4), p.757(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identity and Liberal Nationalism

Charney, Evan

American Political Science Review, 2003, Vol.97(2), pp.295-310 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554 ; E-ISSN: 1537-5943 ; DOI: 10.1017/S0003055403000686

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russian Nationalism

Laqueur, Walter

Foreign Affairs, 1 December 1992, Vol.71(5), pp.103-116

ISSN: 00157120 ; DOI: 10.2307/20045406

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond Cosmopolitanism and Nationalism: Diasporic Chinese and Neo-Nationalism in China and Thailand

Callahan, William A.

International Organization, 2003, Vol.57(3), pp.481-517 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: 10.1017/S0020818303573027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Books in review

Walker, Connor ; Mcnamara, Donald ; Seaton, James ; Clark, Roger ; Horowitz, Irving ; Helmreich, William

Society, Vol.39(4), pp.78-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01472011 ; E-ISSN: 19364725 ; DOI: 10.1007/BF02712644

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Citizenship

Mccrone, David ; Kiely, Richard

Sociology, February 2000, Vol.34(1), pp.19-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0385 ; E-ISSN: 1469-8684 ; DOI: 10.1177/S0038038500000031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism: The Idiocy of Intimacy

Ringmar, Erik

The British Journal of Sociology, 1 December 1998, Vol.49(4), pp.534-549 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00071315 ; E-ISSN: 14684446 ; DOI: 10.2307/591287

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reading Fictions of Romance: Gender, Sexuality, and Nationalism in Postcolonial India

Parameswaran, Radhika

Journal of Communication, December 2002, Vol.52(4), pp.832-851 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9916 ; E-ISSN: 1460-2466 ; DOI: 10.1111/j.1460-2466.2002.tb02576.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and anti-immigrant movements

Light, Ivan

Society, 1996, Vol.33(2), pp.58-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-2011 ; E-ISSN: 1936-4725 ; DOI: 10.1007/BF02700324

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese Nationalism and Its International Orientations

Zhao, Suisheng

Political Science Quarterly, March 2000, Vol.115(1), pp.1-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195 ; E-ISSN: 1538-165X ; DOI: 10.2307/2658031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and patriotism as determinants of European identity and attitudes towards the euro

Meier-Pesti, Katja ; Kirchler, Erich

Journal of Socio-Economics, 2003, Vol.32(6), pp.685-700 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1053-5357 ; DOI: 10.1016/j.socec.2003.10.006

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peking Man and the Politics of Paleoanthropological Nationalism in China

Sautman, Barry

The Journal of Asian Studies, 2001, Vol.60(1), pp.95-124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: 10.2307/2659506

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elites and popular nationalism*

Whitmeyer, Joseph M.

British Journal of Sociology, September 2002, Vol.53(3), pp.321-341 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1315 ; E-ISSN: 1468-4446 ; DOI: 10.1080/0007131022000000536

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revolution and Rank in Tamil Nationalism

Price, Pamela

The Journal of Asian Studies, 1996, Vol.55(2), pp.359-383 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: 10.2307/2943363

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Post-Communist Nationalism

Brzezinski, Zbigniew

Foreign Affairs, 1 December 1989, Vol.68(5), pp.1-25

ISSN: 00157120 ; DOI: 10.2307/20044197

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In Defense of Liberal Nationalism

Lind, Michael

Foreign Affairs, 1 May 1994, Vol.73(3), pp.87-99

ISSN: 00157120 ; DOI: 10.2307/20046660

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Foreign Policy in Ukraine

Furtado,, Charles F.

Political Science Quarterly, 1 April 1994, Vol.109(1), pp.81-104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00323195 ; DOI: 10.2307/2151661

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sovereignty, nationalism, and regional order in the Arab states system

Barnett, Michael N

International Organization, 1995, Vol.49(3), pp.479-510 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: 10.1017/S002081830003335X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of Nationalism, Patriotism and Internationalism on Consumer Ethnocentric Tendencies

George Balabanis ; Adamantios Diamantopoulos ; Rene Dentiste Mueller ; T. C. Melewar

Journal of International Business Studies, 2001, Vol.32(1), p.157 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2506 ; E-ISSN: 1478-6990 ; DOI: 10.1057/palgrave.jibs.8490943

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 20.342  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (9.683)
 2. Toàn văn trực tuyến (12.301)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1992  (1.877)
 2. 1992đến1994  (3.116)
 3. 1995đến1997  (4.013)
 4. 1998đến2001  (7.475)
 5. Sau 2001  (3.861)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Political Science  (3.353)
 2. Nationalism  (3.291)
 3. Nonfiction  (3.271)
 4. History  (3.031)
 5. Politics  (2.880)
 6. International Relations  (2.865)
 7. Us  (2.321)
 8. Economics  (2.170)
 9. History & Archaeology  (2.110)
 10. Sociology  (2.037)
 11. Asia & the Pacific  (1.331)
 12. Public Sector Organizations  (1.246)
 13. Western Europe  (1.234)
 14. Culture  (1.041)
 15. Europe  (954)
 16. Minority & Ethnic Groups  (924)
 17. India  (697)
 18. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Spanish  (60)
 2. French  (22)
 3. German  (20)
 4. Korean  (7)
 5. Russian  (3)
 6. Italian  (2)
 7. Japanese  (2)
 8. Portuguese  (2)
 9. Dutch  (2)
 10. Danish  (1)
 11. Chinese  (1)
 12. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Ajami, Fouad
 3. Gilley, Bruce
 4. Heilbrunn, Jacob
 5. Lind, Michael

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...