skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 31  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: 1989đến1999 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brief Reviews of Books -- Mahabhasyapradipaprakasa par Pravartakopadhyaya edited by M. S. Narasimhacharya

Rocher, Rosane

Journal of the American Oriental Society, p.207 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030279 ; E-ISSN: 21692289

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Career of Radhakanta Tarkavagisa, an Eighteenth-Century Pandit in British Employ

Rocher, Rosane

Journal of the American Oriental Society, Oct 1989, Vol.109(4), p.627 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030279 ; E-ISSN: 21692289

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews of books -- The Meaning of Nouns: Semantic Theory in Classical and Medieval India: Namartha-nirnaya of Kaundabhatta translated and annotated by Madhav M. Deshpande

Rocher, Rosane

Journal of the American Oriental Society, p.699 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030279 ; E-ISSN: 21692289

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews of books -- Paninian Studies: Professor S. D. Joshi Felicitation Volume edited by Madhav M. Deshpande and Saroja Bhate

Rocher, Rosane

Journal of the American Oriental Society, Vol.115(4), p.700 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030279 ; E-ISSN: 21692289

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nature, Culture, Imperialism: Essays on the Environmental History of South Asia

Rocher, Rosane

Journal of the American Oriental Society, p.551 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030279 ; E-ISSN: 21692289

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Colonial Indology: Sociopolitics of the Ancient Indian Past

Rocher, Rosane

Journal of the American Oriental Society, pp.307-308 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030279 ; E-ISSN: 21692289

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews of books -- Le Mahabhasya de Patanjali avec le Pradipa de Kaiyata et l'Uddyota de Nagesa, V: Adhyaya 1 Pada 3 translated by Pierre-Sylvain Filliozat

Rocher, Rosane

Journal of the American Oriental Society, p.700 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030279 ; E-ISSN: 21692289

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews of books -- Utopias in Conflict: Religion and Nationalism in Modern India (Comparative Studies in Religion and Society, 3) by Ainslie T. Embree

Rocher, Rosane

Journal of the American Oriental Society, p.152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030279 ; E-ISSN: 21692289

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews of Books -- Arthur Berriedale Keith, 1879-1944: The Chief Ornament of Scottish Learning by Ridgway F. Shinn Jr

Rocher, Rosane

Journal of the American Oriental Society, Vol.111(4), p.851 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030279 ; E-ISSN: 21692289

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews of Books -- A Poet Apart: A Literary Biography of the Bengali Poet Jibanananda Das (1899-1954) by Clinton B. Seely

Rocher, Rosane

Journal of the American Oriental Society, Vol.112(1), p.152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030279 ; E-ISSN: 21692289

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sanskrit Studies of M.B. Emeneau: Selected Papers

Rocher, Rosane

The Journal of Asian Studies, Feb, 1990, Vol.49(1), p.194(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews: South Asia--Sanskrit Studies of M. B. Emeneau

Rocher, Rosane

The Journal of Asian Studies, p.194 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nature, Culture, Imperialism: Essays on the Environmental History of South Asia.(Review)

Rocher, Rosane

The Journal of the American Oriental Society, July-Sept, 1999, Vol.119(3), p.551 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0279

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Magic Mountains: Hill Stations and the British Raj

Rocher, Rosane

Journal of the American Oriental Society, Vol.118(2), pp.305-306 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030279 ; E-ISSN: 21692289

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Colonial Indology: Sociopolitics of the Ancient Indian Past

Rocher, Rosane

The Journal of the American Oriental Society, April-June, 1998, Vol.118(2), p.307(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0279

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Literary India: Comparative Studies in Aesthetics, Colonialism, and Culture

Rocher, Rosane

Comparative Literature Studies, Wntr, 1997, Vol.34(1), p.98(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4132

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Idioms of Improvement: Vidyasagar and Cultural Encounter in Bengal

Rocher, Rosane

Journal of the American Oriental Society, Vol.118(2), p.307 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030279 ; E-ISSN: 21692289

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imagining India: Essays on Indian History

Rocher, Rosane

The Journal of the American Oriental Society, April-June, 1991, Vol.111(2), p.422(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0279

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arthur Berriedale Keith, 1879-1944: The Chief Ornament of Scottish Learning

Rocher, Rosane

The Journal of the American Oriental Society, Oct-Dec, 1991, Vol.111(4), p.851(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0279

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mahabhasyapradipaprakasa par Pravartakopadhyaya

Rocher, Rosane

The Journal of the American Oriental Society, Jan-March, 1991, Vol.111(1), p.207(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0279

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 31  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1990  (4)
 2. 1990đến1990  (2)
 3. 1991đến1991  (7)
 4. 1992đến1993  (4)
 5. Sau 1993  (14)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (30)
 2. Bài báo  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Rocher, Rosane
 2. Rosane Rocher
 3. Rocher, R
 4. Deshpande, Madhav M.
 5. Embree, Ainslie T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...