skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1989đến1990 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Changing Pattern of Coronary Artery Bypass Surgery

Christakis, T., George ; Ivanov, D., Joan ; Weisel, L., Richard ; Birnbaum, E., Peter ; David, A., Tirone ; Salerno, A., Tomas

Circulation, 1989, Vol.80(3 Suppl I), pp.I-151–I-161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Right Ventricular Function and Metabolism

Christakis, T., George ; Weisel, D., Richard ; Mickle, A.G., Donald ; Ivanov, C., Joan ; Tumiati, E., Laura ; Zuech, Mindy, Peter ; Madonik, Mindy, M. ; Liu, Mindy, Peter

Circulation, 1990, Vol.82(5 Suppl IV), pp.IV-332–IV-340 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ivanov, J.
  2. Christakis, G.T.
  3. Weisel, R D
  4. Christakis, Gt
  5. Christakis, T., George

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...