skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 238.115  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 1988đến2003 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights

Skutsch, Carl

Human Rights Encyclopedia

ISBN: 978-0-7656-8003-7

Toàn văn không sẵn có

2
Minority Protection in Post-Apartheid South Africa: Human Rights Minority Rights and Self-Determination
Minority Protection in Post-Apartheid South Africa: Human Rights Minority Rights and Self-Determination
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Protection in Post-Apartheid South Africa: Human Rights Minority Rights and Self-Determination

ISBN0-275-97353-0;ISBN9786610373796;ISBN1-280-37379-2;ISBN0-313-01214-8

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights

Nathan, Rose

Encyclopedia of Public Health

ISBN: 978-0-02-865888-9

Toàn văn không sẵn có

4
Turning the Legislative Thumbscrew: Minority Rights and Procedural Change in Legislative Politics
Turning the Legislative Thumbscrew: Minority Rights and Procedural Change in Legislative Politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turning the Legislative Thumbscrew: Minority Rights and Procedural Change in Legislative Politics

ISBN0-472-10820-4

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights

Ethnic Relations

ISBN: 978-1-933782-46-1

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority rights.(voting rights of minority shareholders)

Burns, Stuart

Accountancy, Feb, 2000, Vol.125(1278), p.44(1)

ISSN: 0001-4664

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights in International Law

Pejic, Jelena

Human Rights Quarterly, 1 August 1997, Vol.19(3), pp.666-685 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02750392 ; E-ISSN: 1085794X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Burgeoning Minority Rights Jurisprudence of the European Court of Human Rights

Gilbert, Geoff ; Geoff Gilbert

Human Rights Quarterly, 1 August 2002, Vol.24(3), pp.736-780 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02750392 ; E-ISSN: 1085794X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Council of Europe and Minority Rights

Gilbert, Geoff

Human Rights Quarterly, 1 February 1996, Vol.18(1), pp.160-189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02750392 ; E-ISSN: 1085794X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Explaining ethnic polarization over attitudes towards minority rights in Eastern Europe: A multilevel analysis

Evans, Geoffrey ; Need, Ariana

Social Science Research, 2002, Vol.31(4), pp.653-680 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-089X ; DOI: 10.1016/S0049-089X(02)00018-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reports on Minority Rights

Banton, Michael

Ethnic and Racial Studies, 01 January 2003, Vol.26(1), p.173-176 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870022000025324

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Irish Language and Television: National Identity, Preservation, Restoration and Minority Rights

Watson, Iarfhlaith

The British Journal of Sociology, 1 June 1996, Vol.47(2), pp.255-274 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00071315 ; E-ISSN: 14684446 ; DOI: 10.2307/591726

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights and Majority Rule: Ethnic Tolerance in Romania and Bulgaria

Mcintosh, Mary E. ; Abele, Daniel G. ; Nolle, David B.

Social Forces, 1 March 1995, Vol.73(3), pp.939-967 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00377732 ; E-ISSN: 15347605 ; DOI: 10.2307/2580553

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Cultural Minority Rights for Immigrants.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural Minority Rights for Immigrants.

Baubock, Rainer

International Migration Review, 1996, Vol.30(1), p.203-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-9183

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constitutional nationalism's implications for minority rights and democratization: the case of Slovakia

Nedelsky, Nadya

Ethnic and Racial Studies, 01 January 2003, Vol.26(1), p.102-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870022000025298

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberal ethnicity: beyond liberal nationalism and minority rights

Kaufmann, Eric

Ethnic and Racial Studies, 01 January 2000, Vol.23(6), p.1086-1119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/014198700750018423

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Reviews of Books:The Minority Rights Revolution John D. Skrentny
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews of Books:The Minority Rights Revolution John D. Skrentny

Rung, Margaret

The American Historical Review, 10/2003, Vol.108(4), pp.1181-1182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1086/529874

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural Genocide, the Universal Declaration, and Minority Rights

Morsink, Johannes

Human Rights Quarterly, 1 November 1999, Vol.21(4), pp.1009-1060 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02750392 ; E-ISSN: 1085794X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The OSCE and the Protection of Minority Rights

Wright, Jane

Human Rights Quarterly, 1 February 1996, Vol.18(1), pp.190-205 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02750392 ; E-ISSN: 1085794X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On minority rights and majority accommodations

Von Glinow, Mary

Academy of Management. The Academy of Management Review, Apr 1996, Vol.21(2), pp.346-350 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03637425 ; E-ISSN: 19303807

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 238.115  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (104.981)
 2. Toàn văn trực tuyến (95.540)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (15.906)
 2. 1991đến1993  (24.591)
 3. 1994đến1996  (35.254)
 4. 1997đến2000  (73.552)
 5. Sau 2000  (88.812)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (181.337)
 2. French  (543)
 3. German  (505)
 4. Spanish  (283)
 5. Italian  (39)
 6. Korean  (30)
 7. Dutch  (27)
 8. Portuguese  (26)
 9. Japanese  (26)
 10. Hebrew  (20)
 11. Swedish  (10)
 12. Chinese  (9)
 13. Hungarian  (7)
 14. Arabic  (7)
 15. Norwegian  (6)
 16. Russian  (5)
 17. Greek  (4)
 18. Czech  (3)
 19. Romanian  (3)
 20. Croatian  (2)
 21. Basque  (2)
 22. Danish  (2)
 23. Lithuanian  (1)
 24. Armenian  (1)
 25. Slavic (Other)  (1)
 26. Polish  (1)
 27. Turkish  (1)
 28. Finnish  (1)
 29. Tibetan  (1)
 30. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Kymlicka, Will
 3. Binder, Sarah A.
 4. Thornberry, Patrick
 5. May, Stephen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...