skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Pedologie xóa Năm xuất bản: 1988đến1989 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A structured database of Belgian soil profile data [AARDEWERK]

Orshoven , J. Van ; Maes , J. ; Vereecken , H. ; Feyen , J. ; Dudal , R.

Pedologie, 1988, Vol.(2), pp.191-206

ISSN: 0079-0419

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tentative identification of lateritic crusts on Landsat Thematic Mapper imagery in Burundi [Geological Application of Remote Sensing, UNESCO-IUGS project, Landsat 5TM Gars project]

Trefois , P.

Pedologie, 1988, Vol.(2), pp.207-214

ISSN: 0079-0419

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...