skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 110  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: International relations xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Peace Research xóa Năm xuất bản: 1986đến1996 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tibetan Nationalism: The Politics of Religion

Kolås, Åshild

Journal of Peace Research, February 1996, Vol.33(1), pp.51-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343396033001004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity versus Nationalism

Eriksen, Thomas Hylland

Journal of Peace Research, August 1991, Vol.28(3), pp.263-278 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343391028003004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ideology and Identity: A National Outlook

Larsen, Knud S ; Groberg, David H ; Krumov, Krum ; Andrejeva, Ludmilla ; Kashlekeva, Nadia ; Russinova, Zlatka ; Csepeli, Gyorgy ; Ommundsen, Reidar

Journal of Peace Research, May 1995, Vol.32(2), pp.165-179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343395032002004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Conflict and Accommodation in Post-Communist Estonia

Vetik, Raivo

Journal of Peace Research, August 1993, Vol.30(3), pp.271-280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343393030003003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National Identity and Mentalities of War in Three EC Countries

Hedetoft, Ulf

Journal of Peace Research, August 1993, Vol.30(3), pp.281-300 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343393030003004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conflict Resolution, Ethnonationalism and the Middle East Impasse

Heraclides, Alexis

Journal of Peace Research, May 1989, Vol.26(2), pp.197-212 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343389026002007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Right-Wing Extremism in Europe

Hagtvet, Bernt

Journal of Peace Research, August 1994, Vol.31(3), pp.241-246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343394031003001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity and Nationalism (Book Review)

Smith, Dan

Journal of Peace Research, 1 May 1994, Vol.31(2), pp.237-237 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and National Integration (Book Review)

Eriksen, Thomas Hylland

Journal of Peace Research, 1 August 1992, Vol.29(3), pp.354-354 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revolution, Socialism and Nationalism in Viet Nam (Book Review)

Tønnesson, Stein

Journal of Peace Research, 1 August 1992, Vol.29(3), pp.355-356 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Culture. Nationalism, Globalization and Modernity (Book Review)

Eriksen, Thomas Hylland

Journal of Peace Research, 1 August 1991, Vol.28(3), pp.334-334 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic Seeds of Warfare: Evolution, Nationalism, and Patriotism (Book Review)

Westing, Arthur H.

Journal of Peace Research, 1 November 1989, Vol.26(4), pp.437-438 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Ethnic Conflict. Threat to European Security (Book Review)

Barth, Magne

Journal of Peace Research, 1 August 1994, Vol.31(3), pp.362-363 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth and Reality (Book Review)

Ruud, Arild Engelsen

Journal of Peace Research, 1 August 1991, Vol.28(3), pp.332-332 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Muslim Chinese - Ethnic Nationalism in the People's Republic. Harvard East Asian Monographs (Book Review)

Bøckman, Harald

Journal of Peace Research, 1 May 1993, Vol.30(2), pp.230-230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity and Nationalism. Foundation of Identity and Dynamics of Conflict in the 1990s (Book Review)

Harpviken, Kristian B.

Journal of Peace Research, 1 May 1994, Vol.31(2), pp.234-235 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, Democracy and Security in the Balkans (Book Review)

Smith, Dan

Journal of Peace Research, 1 August 1993, Vol.30(3), pp.358-358 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Den problematiska etniciteteten. Nationalism, migration och samhällsomvandling (Book Review)

Harpviken, Kristian B.

Journal of Peace Research, 1 November 1994, Vol.31(4), pp.473-473 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personal Identity, National Identity and International Relations

Neumann, Iver B.

Journal of Peace Research, May, 1992, Vol.29(2), p.221(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identity and Security

Neumann, Iver B

Journal of Peace Research, May 1992, Vol.29(2), pp.221-226 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343392029002009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 110  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Baev, Pavel
  2. Smith, Dan
  3. Bathurst, Robert
  4. Eriksen, Thomas Hylland
  5. Ottosen, Rune

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...