skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.252  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Năm xuất bản: 1985đến1995 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vu: visual user-interface design

Singh, Gurminder

The Visual Computer, 1990, Vol.6(4), pp.230-241 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-2789 ; E-ISSN: 1432-2315 ; DOI: 10.1007/BF02341048

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DUET — A database user interface design environment

Ooi, Beng ; Zhao, Cuie ; Lu, Hongjun

Journal of Intelligent Information Systems, 1994, Vol.3(3), pp.331-355 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-9902 ; E-ISSN: 1573-7675 ; DOI: 10.1007/BF00962241

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A visual tool for user-interface development

Cai, Shijie ; Li, Wei ; Honggang-Zhang, Wei

The Visual Computer, 1992, Vol.8(2), pp.134-143 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-2789 ; E-ISSN: 1432-2315 ; DOI: 10.1007/BF01900553

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GUIDS: A graphical user interface development system in UniECAD

Xu, Jianguo ; Wei, Wenxin

Journal of Computer Science and Technology, 1994, Vol.9(4), pp.342-348 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-9000 ; E-ISSN: 1860-4749 ; DOI: 10.1007/BF02943581

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metacognitive learning techniques in the user interface: Advance organizers and captioning

Chiquito, Ana

Computers and the Humanities, 1994, Vol.28(4), pp.211-223 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4817 ; E-ISSN: 1572-8412 ; DOI: 10.1007/BF01830268

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

QUICK: a tool for graphical user-interface construction by non-programmers

Douglas, Sarah ; Doerry, Eckehard ; Novick, David

The Visual Computer, 1992, Vol.8(2), pp.117-133 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-2789 ; E-ISSN: 1432-2315 ; DOI: 10.1007/BF01900552

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A bootstrap approach to visual user-interface design and development

Mussio, Piero ; Finadri, Maria ; Gentini, Pietro ; Colombo, Franco

The Visual Computer, 1992, Vol.8(2), pp.75-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-2789 ; E-ISSN: 1432-2315 ; DOI: 10.1007/BF01900550

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing user interfaces for problem solving, with application to hypertext and creative writing

Thimbleby, Harold

AI & SOCIETY, 1994, Vol.8(1), pp.29-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0951-5666 ; E-ISSN: 1435-5655 ; DOI: 10.1007/BF02065176

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction of knowledge bases in patient's data management system: Role of the user interface

Chambrin, M. ; Ravaux, P. ; Jaborska, A. ; Beugnet, C. ; Lestavel, P. ; Chopin, C. ; Boniface, M.

International journal of clinical monitoring and computing, 1995, Vol.12(1), pp.11-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-9945 ; DOI: 10.1007/BF01142440

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The DenK-architecture: A fundamental approach to user-interfaces

Ahn, R. ; Beun, R. ; Borghuis, T. ; Bunt, H. ; Overveld, C.

Artificial Intelligence Review, 1994, Vol.8(5), pp.431-445 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-2821 ; E-ISSN: 1573-7462 ; DOI: 10.1007/BF00849729

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces for structural engineering relational data base

Howard, H. ; Howard, Cynthia

Engineering with Computers, 1988, Vol.4(4), pp.239-249 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0177-0667 ; E-ISSN: 1435-5663 ; DOI: 10.1007/BF01213985

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface design assistance for large-scale software development

Bolcer, Gregory

Automated Software Engineering, 1995, Vol.2(3), pp.203-217 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0928-8910 ; E-ISSN: 1573-7535 ; DOI: 10.1007/BF00871797

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An object-oriented model of user interface generation tool

Tang, Weiqing ; Wen, Sili ; Liu, Shenquan

Journal of Computer Science and Technology, 1994, Vol.9(3), pp.275-284 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-9000 ; E-ISSN: 1860-4749 ; DOI: 10.1007/BF02939509

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface aspects of an MRP II planning module

Nussbaum, M. ; Garretón, G. ; Lepe, A. ; Parra, E.

Computational Economics, 1993, Vol.6(1), pp.17-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0927-7099 ; E-ISSN: 1572-9974 ; DOI: 10.1007/BF01885373

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A user interface evaluation environment using synchronized video, visualizations and event trace data

Badre, Albert ; Guzdial, Mark ; Hudson, Scott ; Santos, Paulo

Software Quality Journal, 1995, Vol.4(2), pp.101-113 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-9314 ; E-ISSN: 1573-1367 ; DOI: 10.1007/BF00402714

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GTI, a graphical telephone interface

Froitzheim, Konrad ; Schulthess, Peter

The Visual Computer, 1993, Vol.9(6), pp.338-343 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-2789 ; E-ISSN: 1432-2315 ; DOI: 10.1007/BF01901914

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A domain knowledge driven approach for user interface software development

Wang, Haiying ; Liu, Shenquan

Journal of Computer Science and Technology, 1991, Vol.6(2), pp.145-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-9000 ; E-ISSN: 1860-4749 ; DOI: 10.1007/BF02945365

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A graphical user interface to facilitate patient-specific drug dosing

Sittig, Dean ; Jiang, Zhihe ; Jelliffe, Roger

Journal of Medical Systems, 1993, Vol.17(5), pp.327-333 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-5598 ; E-ISSN: 1573-689X ; DOI: 10.1007/BF01008534

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spreadsheets with Incremental Queries as a user interface for logic programming

Emden, M. ; Ohki, Masaru ; Takeuchi, Akikazu

New Generation Computing, 1986, Vol.4(3), pp.287-304 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0288-3635 ; E-ISSN: 1882-7055 ; DOI: 10.1007/BF03037408

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A visual environment to define composition of interacting graphical objects

Faconti, G. ; Paternó, F.

The Visual Computer, 1992, Vol.9(2), pp.73-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-2789 ; E-ISSN: 1432-2315 ; DOI: 10.1007/BF01901272

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 2.252  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2.196)
 2. Toàn văn trực tuyến (412)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1987  (153)
 2. 1987đến1988  (242)
 3. 1989đến1990  (336)
 4. 1991đến1993  (786)
 5. Sau 1993  (735)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (2.195)
 2. Bình xét khoa học  (57)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.241)
 2. French  (43)
 3. German  (21)
 4. Spanish  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Srihari, K.
 2. Butler, Darrell
 3. Sharda, R.
 4. Chambrin, M C
 5. Maguire, G Q

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...