skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Y. xóa Năm xuất bản: Trước1989 xóa Năm xuất bản: 1985đến1986 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

X-ray line profile analysis of shock-modified compounds

Morosin, B. ; Graham, R.A. ; Zhang, Y. ; Stewart, J.M.

International symposium on intense dynamic loading and its effects, 1986

Other: ON: DE86003454

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-strain deformation of dual-phase steel

Zhang, Y. S. ; Nutting, J.

Materials Science and Technology, 01 June 1986, Vol.2(6), p.564-570 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0267-0836 ; E-ISSN: 1743-2847 ; DOI: 10.1179/mst.1986.2.6.564

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Studies on the analgesic effects of lanthanides

Zhang, Zuxuan ; Zhang, Yuanzhen ; Wang, Xinguang ; Chen, Rongsan ; Ren, Zhenzhang

Journal of The Less-Common Metals, 1985, Vol.112(1), pp.401-409

ISSN: 0022-5088 ; DOI: 10.1016/0022-5088(85)90048-7

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transformation to pearlite from austenitized and recrystallized austenite

Yao, C.K. ; Zhang, Y.M. ; Men, X.Y. ; Zhang, S.Q.

Materials Science and Engineering, October 1986, Vol.83(1), pp.L1-L6

ISSN: 0025-5416 ; DOI: 10.1016/0025-5416(86)90186-2

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coke formation on platinum-alumina catalyst of wide varying dispersion

Barbier, J. ; Corro, G. ; Zhang, Y. ; Bournonville, J.P. ; Franck, J.P.

Applied Catalysis, 1985, Vol.13(2), pp.245-255

ISSN: 0166-9834 ; DOI: 10.1016/S0166-9834(00)81143-4

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evidence for the mechanism causing growth‐induced anisotropy in YBiCaGeSi‐IG

Wen, Weiguang ; Guan, Guixian ; Zhou, Huiping ; Zhang, Yujie ; Zhen, Jianguo ; Lee, Zo‐Yi

Journal of Applied Physics, 15 April 1985, Vol.57(8), pp.4055-4057 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8979 ; E-ISSN: 1089-7550 ; DOI: 10.1063/1.334669

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Y
  2. Zhang, Yuanzhen
  3. Corro, G.
  4. Guan, Guixian
  5. Men, X.Y.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...