skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Nishikawa, T. xóa Năm xuất bản: 1982đến1987 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ceruletide for tardive dyskinesia

Nishikawa, T ; Tanaka, M ; Tsuda, A ; Koga, I ; Uchida, Y

Biological psychiatry, June 1987, Vol.22(6), pp.797-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3223 ; PMID: 3593823 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prophylactic effects of neuroleptics in symptom-free schizophrenics: roles of dopaminergic and noradrenergic blockers

Nishikawa, T ; Tsuda, A ; Tanaka, M ; Koga, I ; Uchida, Y

Biological psychiatry, November 1985, Vol.20(11), pp.1161-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3223 ; PMID: 3902105 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential effects of clonidine on alpha 1- and alpha 2-adrenoceptors in footshock-induced jumping behavior

Nishikawa, T ; Tanaka, M ; Tsuda, A ; Kohno, Y ; Nagasaki, N

European journal of pharmacology, 08 April 1983, Vol.88(4), pp.399-401 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-2999 ; PMID: 6305678 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Serotonergic-catecholaminergic interactions and foot shock-induced jumping behavior in rats

Nishikawa, T ; Tanaka, M ; Tsuda, A ; Kohno, Y ; Nagasaki, N

European journal of pharmacology, 14 October 1983, Vol.94(1-2), pp.53-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-2999 ; PMID: 6653659 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of coping behavior on gastric lesions in rats as a function of the complexity of coping tasks

Tsuda, A ; Tanaka, M ; Nishikawa, T ; Hirai, H

Physiology & behavior, May 1983, Vol.30(5), pp.805-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9384 ; PMID: 6683849 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marked enhancement of noradrenaline turnover in extensive brain regions after activity-stress in rats

Tsuda, A ; Tanaka, M ; Kohno, Y ; Nishikawa, T ; Iimori, K ; Nakagawa, R ; Hoaki, Y ; Ida, Y ; Nagasaki, N

Physiology & behavior, August 1982, Vol.29(2), pp.337-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9384 ; PMID: 7146139 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Priming effects of activity-stress ulcer in rats

Tsuda, A ; Tanaka, M ; Nishikawa, T ; Iimori, K ; Hoaki, Y ; Ida, Y ; Kohno, Y ; Nagaski, N

Physiology & behavior, October 1982, Vol.29(4), pp.733-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9384 ; PMID: 6891080 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of feeding situation on stomach ulcers and organ weights in rats in the activity-stress ulcer paradigm

Tsuda, A ; Tanaka, M ; Nishikawa, T ; Iimori, K ; Hoaki, Y ; Ida, Y ; Nakagawa, R ; Kohno, Y ; Nagasaki, N

Physiology & behavior, February 1982, Vol.28(2), pp.349-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9384 ; PMID: 7079348 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Daily increase in noradrenaline turnover in brain regions of activity-stressed rats

Tsuda, A ; Tanaka, M ; Kohno, Y ; Ida, Y ; Hoaki, Y ; Iimori, K ; Nakagawa, R ; Nishikawa, T ; Nagasaki, N

Pharmacology, biochemistry, and behavior, September 1983, Vol.19(3), pp.393-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-3057 ; PMID: 6634888 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changes in hypothalamic noradrenaline turnover in rats produced by controllable and uncontrollable shocks

Tsuda, A ; Tanaka, M ; Nishikawa, T ; Ida, Y ; Nagasaki, N

The Kurume medical journal, 1983, Vol.30(3), pp.73-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-5679 ; PMID: 6686983 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immobilization stress increases serotonin turnover in the extended brain regions in the rat

Tanaka, M ; Kohno, Y ; Nakagawa, R ; Nishikawa, T ; Tsuda, A ; Nagasaki, N

The Kurume medical journal, 1983, Vol.30(2), pp.35-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-5679 ; PMID: 6196518 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tsuda, A.
  2. Nishikawa, T.
  3. Tanaka, M.
  4. Tsuda, Akira
  5. Nishikawa, Tadashi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...