skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Trước1984 xóa Năm xuất bản: Sau 1966 xóa Năm xuất bản: Sau 1979 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEMOCRACIA.(Book Review)

Americas: A Quarterly Review of Inter-American Cultural History, April, 1983, p.486 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-1615

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La oligarquía frente a la reivindicación democrática

Portocarrero, Gonzalo

Apuntes: Revista de Ciencias Sociales, 1982, Issue 12, pp.61-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0252-1865

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La oligarquía frente a la reivindicación democrática

Portocarrero, Gonzalo

Apuntes: Revista de Ciencias Sociales, 1983, Issue 12, pp.61-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0252-1865

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vargas e Prestes: uma comparação entre o trabalhismo e o comunismo no Brasil

Piozzi, Patrizia

Trans/Form/Ação, 01 January 1983, Vol.6, pp.25-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1980-539X ; DOI: 10.1590/S0101-31731983000100004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Democracia y políticas neoliberales
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracia y políticas neoliberales

Gurrieri, Adolfo

Toàn văn sẵn có

6
Bases para un programa contra la pobreza en un sistema político democrático
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bases para un programa contra la pobreza en un sistema político democrático

Molina Silva, Sergio

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La transición a la democracia en América del Sur. Una aproximación a su estudio

Carlos Huneeus

Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS), 01 January 1982, Vol.1(20), pp.59-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0210-5233 ; E-ISSN: 1988-5903

Toàn văn sẵn có

8
Dependencia e democracia
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dependencia e democracia

Cardoso, Fernando Henrique

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (5)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Portocarrero, Gonzalo
  2. Gurrieri, Adolfo
  3. Cardoso, Fernando Henrique
  4. Carlos Huneeus
  5. Piozzi, Patrizia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...