skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 103  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Health Reference Center Academic (Gale) xóa Năm xuất bản: 1980đến1989 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evidence that a maternal image of god correlates with liberal politics

Greeley, Andrew M.

Sociology and Social Research: An International Journal, April, 1988, Vol.72(3), p.150(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0393

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Political Persuasion of Librarianship

Birdsall, William F

Library Journal, 1988, Vol.113(10), p.75

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional Concept of Social Welfare

Stoesz, David

Social Work, 1 January 1988, Vol.33(1), pp.58-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00378046 ; E-ISSN: 15456846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new crisis on the left. (liberalism in trouble, as shown in the presidential campaign)

Leo, John

U.S. News & World Report, Nov 28, 1988, Vol.105(21), p.67(1)

ISSN: 0041-5537

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Battered liberals dream of comeback

Walsh, Kenneth T.

U.S. News & World Report, July 8, 1985, Vol.99, p.35(2)

ISSN: 0041-5537

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New Frontiers for Legal Warriors

Gest, Ted

U.S. News & World Report, Dec 5, 1988, Vol.105(22), p.32

ISSN: 00415537 ; E-ISSN: 21699283

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Hispanic, a Woman, a Black or a Country-Club Lawyer?

Anonymous

U.S. News & World Report, Jul 11, 1988, Vol.105(2), p.16

ISSN: 00415537 ; E-ISSN: 21699283

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Homeless Rights, Community Wrongs

Leo, John

U.S. News & World Report, Jul 24, 1989, Vol.107(4), p.56

ISSN: 00415537 ; E-ISSN: 21699283

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A friend to the family. (Robert Nisbet)

Newsweek, Sept 27, 1982, Vol.100, p.78(1)

ISSN: 0028-9604

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

South Africa's faded liberals

Marshall, Ruth

Newsweek, March 31, 1986, Vol.107, p.31(1)

ISSN: 0028-9604

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dialogue of the deaf. (ideology in politics) (column)

Reich, Walter

Newsweek, May 17, 1982, Vol.99, p.22(2)

ISSN: 0028-9604

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Last of the Old-Time Liberals

Barone, Michael

U.S. News & World Report, Jun 12, 1989, Vol.106(23), p.23

ISSN: 00415537 ; E-ISSN: 21699283

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Old liberalism, new politics. (editorial)

Zuckerman, Mortimer B.

U.S. News & World Report, Nov 7, 1988, Vol.105(18), p.99(2)

ISSN: 0041-5537

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tongue-tied liberals: Dukakis is both a minor perpetrator and a major victim of liberalism's failure to redefine itself. (Michael S. Dukakis) (column)

Greenfield, Meg

Newsweek, Oct 31, 1988, Vol.112(18), p.82(1)

ISSN: 0028-9604

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberalism makes campus comeback

U.S. News & World Report, Jan 21, 1985, Vol.98, p.14(1)

ISSN: 0041-5537

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"If conservatives cannot do it now ..." (interview with Irving Kristol)

U.S. News & World Report, July 20, 1981, Vol.91, p.49(2)

ISSN: 0041-5537

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nation's liberals search for a new identity

U.S. News & World Report, March 15, 1982, Vol.92, p.58(1)

ISSN: 0041-5537

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democrats: search for tomorrow

Newsweek, June 28, 1982, Vol.99, p.40(4)

ISSN: 0028-9604

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smiles on the left. (liberal resurgence) (Outlook '87)

Walsh, Kenneth T.

U.S. News & World Report, Dec 29, 1986, Vol.101, p.28(1)

ISSN: 0041-5537

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What British political turmoil means to U.S

Powell, Stewart

U.S. News & World Report, Dec 21, 1981, Vol.91, p.33(1)

ISSN: 0041-5537

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 103  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1982  (9)
 2. 1982đến1983  (11)
 3. 1984đến1985  (28)
 4. 1986đến1988  (49)
 5. Sau 1988  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Tin tức  (58)
 2. Bài báo  (31)
 3. Bình xét khoa học  (14)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Shogan, Robert
 2. Love, Keith
 3. Tumulty, Karen
 4. Krauthammer, Charles
 5. Hager, Philip

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...