skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 1980đến1988 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cambridge and London. Oil Sketches from Nature

Kitson, Michael

The Burlington Magazine, 1 February 1981, Vol.123(935), pp.112-117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00076287

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Further Unpublished Paintings by Claude

Kitson, Michael

The Burlington Magazine, 1 December 1980, Vol.122(933), pp.834-832 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00076287

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Letter

Kitson, Michael

The Burlington Magazine, 1 November 1988, Vol.130(1028), pp.855-855 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00076287

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Small Sketchbook by Claude

Kitson, Michael

The Burlington Magazine, 1 November 1982, Vol.124(956), pp.698-703 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00076287

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

London. Gaspard Dughet at Kenwood

Kitson, Michael

The Burlington Magazine, 1 September 1980, Vol.122(930), pp.644-642 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00076287

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Amsterdam, Rijksmuseum Dutch History Painting

Kitson, Michael

The Burlington Magazine, 1 July 1981, Vol.123(940), pp.443-444 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00076287

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

London. Ten Paintings by Gerard Dou at David Carritt

Kitson, Michael

The Burlington Magazine, 1 December 1980, Vol.122(933), pp.848-851 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00076287

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ladder anchor

Kitson; Michael J

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ladder anchor

Kitson, Michael James

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tension staple

Kitson, Michael James

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Chatsworth Drawings

Auld, Alasdair ; Clifford, Timothy ; Diamond, Michael ; Ford, Brinsley ; Gowing, Lawrence ; Haskell, Francis ; Hirst, Michael ; Hodgkinson, Terence ; Jaffé, Michael ; Kemp, Martin ; Kitson, Michael ; Montagu, Jennifer ; Stevens, Timothy ; Ward-Jackson, Peter

The Burlington Magazine, 1 September 1984, Vol.126(978), pp.569-569 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00076287

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tercentenary of Claude Lorrain - II. Washington and Paris (Book Review)

Kitson, Michael

The Burlington Magazine, 1 March 1983, Vol.125(960), pp.185-184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00076287

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exhibitions for the Tercentenary of Claude Lorrain - I. Oxford, Rome and London (Book Review)

Kitson, Michael

The Burlington Magazine, 1 February 1983, Vol.125(959), pp.113-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00076287

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hendrick ter Brugghen and His Contemporaries. Brunswick, Herzog Anton Ulrich-Museum (Book Review)

Kitson, Michael

The Burlington Magazine, 1 February 1987, Vol.129(1007), pp.135-137 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00076287

Toàn văn sẵn có

15
Claude Lorrain: Liber Veritatis
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Claude Lorrain: Liber Veritatis

Chiarini, Marco ; Kitson, Michael

The Art Bulletin, 03/1982, Vol.64(1), p.157 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00043079 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3050210

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (12)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1981  (3)
 2. 1981đến1981  (2)
 3. 1982đến1982  (2)
 4. 1983đến1984  (4)
 5. Sau 1984  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Nhan đề tạp chí 

 1. Art Bulletin  (1)
 2. Burlington Magazine  (11)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (2)
 2. German  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...