skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 27.918  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 1974đến1988 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Public Relations Review, 1982, Vol.8(4), pp.90-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/S0363-8111(82)80092-1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Lobbying for the People
Lobbying for the People
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying for the People

ISBN0-691-07588-3;ISBN1-322-88326-2;ISBN0-691-61177-7;ISBN0-691-63976-0;ISBN0-691-02178-3;ISBN1-4008-6730-4

Truy cập trực tuyến

3
Lobbying
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Public Relations Review, 12/1981, Vol.7(4), p.47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03638111 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0363-8111(81)80026-4

Toàn văn không sẵn có

4
Princeton Legacy Library : Lobbying for the People : Political Behavior of Public Interest Groups
Princeton Legacy Library : Lobbying for the People : Political Behavior of Public Interest Groups
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Princeton Legacy Library : Lobbying for the People : Political Behavior of Public Interest Groups

ISBN0-691-61177-7

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Public Relations Review, 1979, Vol.5(4), pp.44-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/S0363-8111(79)80062-4

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Lobbying
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Public Relations Review, 12/1978, Vol.4(4), pp.27-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03638111 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0363-8111(78)80064-2

Toàn văn không sẵn có

7
Lobbying
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Public Relations Review, 6/1977, Vol.3(2), pp.83-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03638111 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0363-8111(77)80137-9

Toàn văn không sẵn có

8
Lobbying
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Public Relations Review, 12/1975, Vol.1(4), pp.108-109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03638111 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0363-8111(76)80105-1

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Parker, Alan A.

Trial, Oct, 1988, Vol.24(10), p.23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-2538

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying: New trends in the UK

Miller, Charles

Contemporary Record, 01 March 1988, Vol.2(1), p.13-15

ISSN: 0950-9224 ; DOI: 10.1080/13619468808580945

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Lobbying
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Eastman, Hope

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Public Relations Review, 1981, Vol.7(4), pp.47-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/S0363-8111(81)80026-4

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Public Relations Review, 1975, Vol.1(4), pp.108-109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/S0363-8111(76)80105-1

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Public Relations Review, 1977, Vol.3(2), pp.83-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/S0363-8111(77)80137-9

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Public Relations Review, 1978, Vol.4(4), pp.27-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/S0363-8111(78)80064-2

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science Lobbying Groups Formed

Crawford, Mark

Science, 05 February 1988, Vol.239(4840), pp.557-557 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Auto-lobbying

John Maddox

Nature, 1985, Vol.316(6027), p.384 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4687 ; DOI: 10.1038/316384b0

Toàn văn không sẵn có

18
Auto-lobbying
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Auto-lobbying

Maddox, John

Nature, 8/1985, Vol.316(6027), pp.384-384 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4687 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/316384b0

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying urged for facilities fund

Holden, C

Science (New York, N.Y.), 09 August 1985, Vol.229(4713), pp.540 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 17732426 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying Urged for Facilities Fund

Holden, Constance

Science, 09 August 1985, Vol.229(4713), pp.540-540 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 27.918  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (8.299)
 2. Toàn văn trực tuyến (9.266)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1977  (1.274)
 2. 1977đến1979  (2.029)
 3. 1980đến1982  (3.477)
 4. 1983đến1986  (11.803)
 5. Sau 1986  (9.335)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (20.547)
 2. French  (57)
 3. German  (39)
 4. Spanish  (8)
 5. Russian  (2)
 6. Swedish  (2)
 7. Danish  (1)
 8. Japanese  (1)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Pressman, Steven
 3. Tolchin, Martin
 4. Rosenstein, Jay
 5. Trigaux, Robert

theo chủ đề:

 1. Lobbying
 2. Us
 3. Politics
 4. Legislation
 5. Law

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...