skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1974đến1978 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Roger B. Taney and the sectional crisis

Fehrenbacher, Don E; Taney, Roger B

The journal of Southern history, 1977, Vol.43(4), pp. 555-566 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00224642

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Freedom and Its Limitations in American Life
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Freedom and Its Limitations in American Life

Higham, John ; Fehrenbacher, Don E. ; Potter, David M.

The American Historical Review, 12/1977, Vol.82(5), p.1315 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1856499

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Proslavery Law and Antislavery Judges
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proslavery Law and Antislavery Judges

Fehrenbacher, Don E. ; Cover, Robert M.

Reviews in American History, 12/1975, Vol.3(4), p.452 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00487511 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2701501

Toàn văn sẵn có

4
A More Perfect Union: The Impact of the Civil War and Reconstruction on the Constitution
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A More Perfect Union: The Impact of the Civil War and Reconstruction on the Constitution

Fehrenbacher, Don E. ; Hyman, Harold M.

The American Historical Review, 06/1974, Vol.79(3), p.872 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1868042

Toàn văn sẵn có

5
Freedom and Its Limitations in American Life
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Freedom and Its Limitations in American Life

Davis, David Brion ; Potter, David M. ; Fehrenbacher, Don E.

The Journal of American History, 03/1978, Vol.64(4), p.1076 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218723 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1890746

Toàn văn sẵn có

6
The Impending Crisis, 1848-1861
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impending Crisis, 1848-1861

Baxter, Maurice G. ; Potter, David M. ; Fehrenbacher, Don E.

The Journal of American History, 12/1976, Vol.63(3), p.719 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218723 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1887397

Toàn văn sẵn có

7
The Impending Crisis, 1848-1861
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impending Crisis, 1848-1861

Hamilton, Holman ; Fehrenbacher, Don E. ; Potter, David M.

The American Historical Review, 02/1977, Vol.82(1), p.182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1857345

Toàn văn sẵn có

8
California: A Bicentennial History David Lavender
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

California: A Bicentennial History David Lavender

Fehrenbacher, Don E.

Pacific Historical Review, 11/1977, Vol.46(4), pp.673-673 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00308684 ; E-ISSN: 15338584 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3638185

Toàn văn sẵn có

9
A New Birth of Freedom: The Republican Party and Freedmen's Rights, 1861 to 1866.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A New Birth of Freedom: The Republican Party and Freedmen's Rights, 1861 to 1866.

Fehrenbacher, Don E. ; Belz, Herman

The Journal of Southern History, 11/1977, Vol.43(4), p.621 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00224642 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2207026

Toàn văn sẵn có

10
History of the Supreme Court of the United States: Volume V, the Taney Period, 1836-64
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

History of the Supreme Court of the United States: Volume V, the Taney Period, 1836-64

Fehrenbacher, Don E. ; Swisher, Carl B.

The University of Chicago Law Review, 23/1974, Vol.42(1), p.216 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00419494 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1599133

Toàn văn sẵn có

11
The Impending Crisis, 1848-1861.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impending Crisis, 1848-1861.

Johannsen, Robert W. ; Potter, David M. ; Fehrenbacher, Don E.

The Journal of Southern History, 02/1977, Vol.43(1), p.103 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00224642 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2207557

Toàn văn sẵn có

12
On Predicting the past: Potter and Plumb
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

On Predicting the past: Potter and Plumb

Kammen, Michael ; Fehrenbacher, Don E. ; Plumb, J. H.

Journal of Interdisciplinary History, 22/1974, Vol.5(1), p.109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00221953 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/202772

Toàn văn sẵn có

13
Freedom and Its Limitations in American Life.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Freedom and Its Limitations in American Life.

Bremner, Robert H. ; Potter, David M. ; Fehrenbacher, Don E.

The Journal of Southern History, 11/1977, Vol.43(4), p.601 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00224642 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2207008

Toàn văn sẵn có

14
Freedom and Its Limitations in American Life
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Freedom and Its Limitations in American Life

Engerman, Stanley L. ; Potter, David M. ; Fehrenbacher, Don E. ; Knoles, George Harmon

Journal of Interdisciplinary History, 23/1977, Vol.8(2), p.382 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00221953 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/202810

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bình xét khoa học  (12)
  2. Bài báo  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...