skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Trước1984 xóa Năm xuất bản: Sau 1966 xóa Năm xuất bản: 1974đến1976 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
La planificación en el proceso de cambio
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La planificación en el proceso de cambio

Molina Silva, Sergio

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Molina Silva, Sergio

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...