skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 1973đến2002 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anaerobic balanoposthitis.

Cree, G E ; Willis, A T ; Phillips, K D ; Brazier, J S

British Medical Journal (Clinical research ed.), 20 March 1982, Vol.284(6319), p.859 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.284.6319.859 ; PMID: 6121604

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of three radioligands, selenium-75, lodine-125, and tritium, in the radioimmunoassay of methotrexate

Paxton, J W ; Rowell, F J ; Cree, G M

Clinical chemistry, September 1978, Vol.24(9), pp.1534-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-9147 ; PMID: 688614 Version:1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A note on the susceptibility of N. gonorrhoeae to contraceptive agent Nonyl-P.

Cowan, M E ; Cree, G E

The British Journal of Venereal Diseases, 1 February 1973, Vol.49(1), p.65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-134X ; E-ISSN: 1472-3263 ; DOI: 10.1136/sti.49.1.65 ; PMID: 4632811

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cree, G E
  2. Paxton, J.W.
  3. Phillips, K D
  4. Rowell, F.J.
  5. Brazier, J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...