skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 29.919  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: 1972đến1987 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Campbell, John C. ; Watson, Adam

Foreign Affairs, 1982, Vol.61(2), p.460

ISSN: 00157120 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/20041447

Toàn văn sẵn có

2
Diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Johnson, D. Scott ; Games Research, Inc.

The History Teacher, 02/1976, Vol.9(2), p.296 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00182745 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/492296

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Time, Feb 25, 1985, Vol.125(8)

ISSN: 0040-781X

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Tihany, Leslie C

The Review of Politics, 1984, Vol.46(3), pp.461-464 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6705 ; E-ISSN: 1748-6858 ; DOI: 10.1017/S0034670500047999

Toàn văn sẵn có

5
Roosevelt and Batista: Good Neighbor Diplomacy in Cuba, 1933-1945
Roosevelt and Batista: Good Neighbor Diplomacy in Cuba, 1933-1945
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Roosevelt and Batista: Good Neighbor Diplomacy in Cuba, 1933-1945

ISBN0-8263-0284-X

Truy cập trực tuyến

6
Locarno Diplomacy
Locarno Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Locarno Diplomacy

ISBN0-691-05190-9;ISBN1-322-88509-5;ISBN0-691-62001-6;ISBN1-4008-6961-7

Truy cập trực tuyến

7
The Diplomacy of Partition
The Diplomacy of Partition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Diplomacy of Partition

ISBN94-009-9277-7;ISBN90-247-2099-0;ISBN94-009-9275-0

Truy cập trực tuyến

8
Roosevelt and Romanism: Catholics and American Diplomacy 1937-1945
Roosevelt and Romanism: Catholics and American Diplomacy 1937-1945
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Roosevelt and Romanism: Catholics and American Diplomacy 1937-1945

ISBN0-313-03985-2;ISBN0-8371-8581-5

Truy cập trực tuyến

9
Spain in the Twentieth-Century World: Essays on Spanish Diplomacy 1898-1978
Spain in the Twentieth-Century World: Essays on Spanish Diplomacy 1898-1978
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spain in the Twentieth-Century World: Essays on Spanish Diplomacy 1898-1978

ISBN0-313-04024-9;ISBN0-313-21326-7

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Diplomacy of Japan, 1894-1922 : anglo-japanese war. Vol. 2

Kajima M.; Kajima Morinosuke

Tokyo : Kajima institute of international peace, 1978 - (327.52 KAJ(2) 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Economic Diplomacy and the Origins of the Second World War
Economic Diplomacy and the Origins of the Second World War
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic Diplomacy and the Origins of the Second World War

ISBN0-691-05312-X;ISBN0-691-10101-9;ISBN0-691-64833-6;ISBN0-691-61547-0;ISBN1-4008-7571-4

Truy cập trực tuyến

12
Post and Courier Service in the Diplomacy of Early Modern Europe
Post and Courier Service in the Diplomacy of Early Modern Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Post and Courier Service in the Diplomacy of Early Modern Europe

ISBN90-247-1496-6;ISBN94-010-2847-8

Truy cập trực tuyến

13
Lothar Franz von Schönborn and the Diplomacy of the Electorate of Mainz
Lothar Franz von Schönborn and the Diplomacy of the Electorate of Mainz
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lothar Franz von Schönborn and the Diplomacy of the Electorate of Mainz

ISBN90-247-1346-3;ISBN94-010-2389-1

Truy cập trực tuyến

14
Israel Undercover: Secret Warfare and Hidden Diplomacy in the Middle East
Israel Undercover: Secret Warfare and Hidden Diplomacy in the Middle East
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Israel Undercover: Secret Warfare and Hidden Diplomacy in the Middle East

ISBN0-8156-0220-0;ISBN0-8156-5203-8

Truy cập trực tuyến

15
Canadian-American Summit Diplomacy, 1923-1973: Selected Speeches and Documents
Canadian-American Summit Diplomacy, 1923-1973: Selected Speeches and Documents
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Canadian-American Summit Diplomacy, 1923-1973: Selected Speeches and Documents

ISBN0-7710-9781-6;ISBN0-7735-9125-7

Truy cập trực tuyến

16
China and Great Britain: The Diplomacy of Commercial Relations, 1860–1864
China and Great Britain: The Diplomacy of Commercial Relations, 1860–1864
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

China and Great Britain: The Diplomacy of Commercial Relations, 1860–1864

ISBN0-674-11725-5;ISBN1-68417-181-4

Truy cập trực tuyến

17
The Diplomacy of Modernization: Colombian-American Relations, 1920–1940
The Diplomacy of Modernization: Colombian-American Relations, 1920–1940
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Diplomacy of Modernization: Colombian-American Relations, 1920–1940

ISBN1-4875-8521-7;ISBN1-4875-7455-X

Truy cập trực tuyến

18
The Diplomacy of Constraint: Canada, the Korean War, and the United States
The Diplomacy of Constraint: Canada, the Korean War, and the United States
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Diplomacy of Constraint: Canada, the Korean War, and the United States

ISBN1-4875-8567-5;ISBN1-4875-7426-6

Truy cập trực tuyến

19
Great Britain and the Schleswig-Holstein Question 1848–64: A study in diplomacy, politics, and public opinion
Great Britain and the Schleswig-Holstein Question 1848–64: A study in diplomacy, politics, and public opinion
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Great Britain and the Schleswig-Holstein Question 1848–64: A study in diplomacy, politics, and public opinion

ISBN1-4875-8213-7;ISBN1-4875-8345-1

Truy cập trực tuyến

20
Science, Engineering, and Diplomacy Fellowships Established
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science, Engineering, and Diplomacy Fellowships Established

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.55-a

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 29.919  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1975  (3.575)
 2. 1975đến1977  (4.104)
 3. 1978đến1980  (4.677)
 4. 1981đến1984  (8.429)
 5. Sau 1984  (9.134)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (22.020)
 2. Portuguese  (621)
 3. French  (181)
 4. Multiple languages  (173)
 5. German  (113)
 6. Spanish  (32)
 7. Italian  (19)
 8. Japanese  (19)
 9. Dutch  (8)
 10. Hebrew  (6)
 11. Russian  (4)
 12. Malay  (2)
 13. Polish  (1)
 14. Hungarian  (1)
 15. Swedish  (1)
 16. Persian  (1)
 17. Korean  (1)
 18. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Manuel Moura
 2. Guilherme Venâncio
 3. Alfredo Cunha
 4. Luís Vasconcelos
 5. Fernando Baião

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...