skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 54  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 1972đến1984 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The teaching of anatomy and its influence on the art and practice of surgery.

Mottershead, S

British Medical Journal, 31 May 1980, Vol.280(6227), p.1306 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.280.6227.1306 ; PMID: 7388521

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SUPPLEMENT

British Medical Journal, 17 June 1972, Vol.2(5815), p.147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.2.5815.147

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australian progress on recertification.

Howqua, J

British Medical Journal, 16 February 1974, Vol.1(5902), p.281 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.1.5902.281 ; PMID: 4818188

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From the ARM: RAWP

British Medical Journal, 14 July 1979, Vol.2(6182), p.144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.2.6182.144

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disease at the Elephant.

British Medical Journal, 11 September 1976, Vol.2(6036), p.599 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.2.6036.599 ; PMID: 963454

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monitoring and standards in the NHS: (2) standards.

Shaw, C D

British Medical Journal (Clinical research ed.), 23 January 1982, Vol.284(6311), p.288 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0267-0623 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.284.6311.288 ; PMID: 6799140

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The phenomenon of the corridor patient.

Ryan, M

British Medical Journal, 29 November 1980, Vol.281(6253), p.1483 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.281.6253.1483 ; PMID: 7437844

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Long-term digoxin treatment in general practice.

Curtis, P

British Medical Journal, 27 December 1975, Vol.4(5999), p.747 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.4.5999.747 ; PMID: 813811

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medical audit and continuing education.

British Medical Journal, 15 July 1978, Vol.2(6131), p.156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.2.6131.156 ; PMID: 678828

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personal View

Dunea, G.

British Medical Journal, 01 March 1975, Vol.1(5956), p.509 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.1.5956.509

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medical research in Europe.

Williams, P.O.;

British Medical Journal, 24 March 1973, Vol.1(5855), p.733 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.1.5855.733 ; PMID: 4694697

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medical academics and research workers

British Medical Journal, 13 October 1979, Vol.2(6195), p.946 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.2.6195.946

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cure or care: where do we go from here?

Lewis, Brian

British Medical Journal, 11 February 1978, Vol.1(6109), p.386 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.1.6109.386 ; PMID: 21017203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Realistic Contract Price Sought—B.M.A. Juniors Meet in Birmingham

British Medical Journal, 01 March 1975, Vol.1(5956), p.533 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.1.5956.533

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistics at square one. II--Mean from frequency distribution.

Swinscow, T D

British Medical Journal, 29 May 1976, Vol.1(6021), p.1325 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.1.6021.1325 ; PMID: 1268681

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of Council

British Medical Journal, 06 July 1974, Vol.3(5922), p.66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.3.5922.66

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Second opinion on surgery.

Culliton, B J ; Waterfall, W K

British Medical Journal, 12 May 1979, Vol.1(6173), p.1267 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.1.6173.1267 ; PMID: 378320

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medical audit. Experience in the U.S.A.

Sanazaro, P J

British Medical Journal, 16 February 1974, Vol.1(5902), p.271 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.1.5902.271 ; PMID: 4856377

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medical Audit. Necessary, but rigidity greatest danger.

Thould, A K

British Medical Journal, 16 February 1974, Vol.1(5902), p.279 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.1.5902.279 ; PMID: 4856378

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medical Reconnaissance Service

Pinsent, R. J. F. H. ; Peacock, J. B.

British Medical Journal, 13 July 1974, Vol.3(5923), p.129 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.3.5923.129

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 54  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (53)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1974  (5)
 2. 1974đến1975  (15)
 3. 1976đến1977  (11)
 4. 1978đến1980  (20)
 5. Sau 1980  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. National Library of Medicine
 2. Vaizey, J
 3. Turner, G C
 4. Thould, A K
 5. Swinscow, T D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...