skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Năm xuất bản: 1970đến1983 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Library Effectiveness 1974

Pritchard, A ; Auckland, M; City of London Polytechnic (England). Library and Learning Resources Service (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Ordering and Processing System Study

Pritchard, Alan ; Auckland, M; City of London Polytechnic (England). Library and Learning Resources Service (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

3
Requiem
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Requiem

Banfield, Stephen ; Burgon, Rolfe ; Smith, London Symphony ; Murray, Wooburn ; Johnson, Wooburn ; Chorus, Wooburn ; Singers, Wooburn ; City of London Sinfonia, Wooburn ; Hickox, Wooburn

The Musical Times, 11/1983, Vol.124(1689), p.686

ISSN: 00274666 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/961433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Violin Concertos in A Minor, E and D Minor
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Violin Concertos in A Minor, E and D Minor

Sadie, Stanley ; Bach, Ruggiero ; Ricci, Ruggiero ; City of London Ensemble, Ruggiero

The Musical Times, 03/1970, Vol.111(1525), p.284

ISSN: 00274666 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/957520

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
In Terra Pax; Introit; Lo, the Full, Final Sacrifice; Magnificat
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

In Terra Pax; Introit; Lo, the Full, Final Sacrifice; Magnificat

Banfield, Stephen ; Finzi, Richard Hickox ; Burrowes, Richard Hickox ; Shirley-Quirk, Richard Hickox ; Singers, Richard Hickox ; City of London Sinfonia, Richard Hickox ; Hickox, Richard Hickox

The Musical Times, 07/1980, Vol.121(1649), p.444

ISSN: 00274666 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/961395

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Auckland, M
  2. City of London Polytechnic
  3. Banfield, Stephen
  4. Stephen Banfield
  5. Sadie, Stanley

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...