skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Lippincott Williams & Wilkins Journals (Wolters Kluwer Health) xóa Năm xuất bản: 1960đến1974 xóa Chủ đề: Medicine xóa Chủ đề: Aged xóa Năm xuất bản: 1970đến1970 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A case of vagal body tumour: Chemodectoma of the ganglion nodosum

Muller, H.K ; Stanisich, D

Pathology, 1970, Vol.2(2), pp.161-165 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.3109/00313027009077337

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The classification of melanoma and its relationship with prognosis

Mcgovern, V.J

Pathology, 1970, Vol.2(2), pp.85-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.3109/00313027009077330

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Platelet aggregation and thrombus formation in diabetes mellitus: An in vitro study

Rathbone, Raelene L ; Ardlie, Neville G ; Schwartz, Colin J

Pathology, 1970, Vol.2(4), pp.307-316 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.3109/00313027009077146

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Malignant melanoma in Queensland: Pathology of 105 fatal cutaneous melanomas

Beardmore, G.L ; Quinn, R.L ; Little, J.H

Pathology, 1970, Vol.2(4), pp.277-286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.3109/00313027009077142

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...