skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1969đến1973 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Land of Many Frontiers: A History of the American Southwest Odie B. Faulk
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Land of Many Frontiers: A History of the American Southwest Odie B. Faulk

Fehrenbacher, Don E.

Pacific Historical Review, 08/1969, Vol.38(3), pp.360-361 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00308684 ; E-ISSN: 15338584 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3636118

Toàn văn sẵn có

2
The War for the Union. Volume 3, The Organized War, 1863; Volume 4, The Organized War to Victory, 1864-1865
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The War for the Union. Volume 3, The Organized War, 1863; Volume 4, The Organized War to Victory, 1864-1865

Fehrenbacher, Don E. ; Nevins, Allan

The American Historical Review, 06/1972, Vol.77(3), p.832 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1870477

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Hannibal Hamlin of Maine: Lincoln's First Vice-President
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hannibal Hamlin of Maine: Lincoln's First Vice-President

Fehrenbacher, Don E. ; Hunt, H. Draper

The American Historical Review, 10/1970, Vol.75(6), p.1786 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1850860

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
The South and the Concurrent Majority
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The South and the Concurrent Majority

Tindall, George B. ; Degler, Carl N. ; Fehrenbacher, Don E. ; Potter, David M. ; Havard, William C.

The American Historical Review, 04/1973, Vol.78(2), p.490 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1861274

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Charles Sumner and the Rights of Man
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Charles Sumner and the Rights of Man

Fehrenbacher, Don E. ; Donald, David

The American Historical Review, 12/1971, Vol.76(5), p.1605 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1870628

Toàn văn sẵn có

6
David C. Broderick: A Political Portrait
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

David C. Broderick: A Political Portrait

Fehrenbacher, Don E. ; Williams, David A.

The Journal of American History, 06/1970, Vol.57(1), p.148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218723 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1900584

Toàn văn sẵn có

7
History and American Society: Essays of David M. Potter
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

History and American Society: Essays of David M. Potter

Billington, Ray Allen ; Fehrenbacher, Don E.

The Journal of American History, 12/1973, Vol.60(3), p.762 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218723 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1917693

Toàn văn sẵn có

8
A Good Harvest from Hazardous Fields
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Good Harvest from Hazardous Fields

Curti, Merle ; Fehrenbacher, Don E.

Reviews in American History, 12/1973, Vol.1(4), p.584 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00487511 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2701728

Toàn văn sẵn có

9
History of American Presidential Elections
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

History of American Presidential Elections

Fehrenbacher, Don E. ; Schlesinger, Arthur ; Israel, Fred L. ; Hansen, William P.

The Journal of American History, 06/1972, Vol.59(1), p.113 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218723 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1888390

Toàn văn sẵn có

10
The Era of Expansion: 1800-1848
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Era of Expansion: 1800-1848

Brown, W. Burlie ; Fehrenbacher, Don E. ; Weisberger, Bernard A.

The American Historical Review, 02/1970, Vol.75(3), p.922 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1854637

Toàn văn sẵn có

11
Strange Enthusiasm: A Life of Thomas Wentworth Higginson
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strange Enthusiasm: A Life of Thomas Wentworth Higginson

Fehrenbacher, Don E. ; Edelstein, Tilden G. ; Kraditor, Aileen S.

The American Historical Review, 10/1969, Vol.75(1), p.212 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1842054

Toàn văn sẵn có

12
History and American Society: Essays
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

History and American Society: Essays

Tindall, George B. ; Potter, David M. ; Fehrenbacher, Don E.

The American Historical Review, 12/1973, Vol.78(5), p.1519 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1854208

Toàn văn sẵn có

13
The South and the Concurrent Majority
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The South and the Concurrent Majority

Woodward, C. Vann ; Potter, David M. ; Fehrenbacher, Don E. ; Degler, Carl N.

The Journal of American History, 06/1973, Vol.60(1), p.123 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218723 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2936352

Toàn văn sẵn có

14
The Radical Republicans: Lincoln's Vanguard for Racial Justice.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Radical Republicans: Lincoln's Vanguard for Racial Justice.

Fehrenbacher, Don E. ; Trefousse, Hans L. ; Belz, Herman ; Kutler, Stanley I.

Political Science Quarterly, 09/1971, Vol.86(3), p.488 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00323195 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2147923

Toàn văn sẵn có

15
The Era of Expansion: 1800-1848
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Era of Expansion: 1800-1848

Creigier, Don M. ; Fehrenbacher, Don E.

The History Teacher, 11/1969, Vol.3(1), p.62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00182745 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3054171

Toàn văn sẵn có

16
The Era of Expansion: 1800-1848.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Era of Expansion: 1800-1848.

Farnham, Thomas J. ; Fehrenbacher, Don E.

The Journal of Southern History, 11/1969, Vol.35(4), p.565 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00224642 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2206848

Toàn văn sẵn có

17
Race & Politics: "Bleeding Kansas" and the Coming of the Civil War.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race & Politics: "Bleeding Kansas" and the Coming of the Civil War.

Fehrenbacher, Don E. ; Rawley, James A.

The Journal of Southern History, 08/1970, Vol.36(3), p.447 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00224642 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2206224

Toàn văn sẵn có

18
History and American Society: Essays of David M. Potter.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

History and American Society: Essays of David M. Potter.

Strout, Cushing ; Potter, David M. ; Fehrenbacher, Don E.

The Journal of Southern History, 08/1973, Vol.39(3), p.425 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00224642 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2206263

Toàn văn sẵn có

19
The South and the Concurrent Majority.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The South and the Concurrent Majority.

Smiley, David L. ; Potter, David M. ; Fehrenbacher, Don E. ; Degler, Carl N.

The Journal of Southern History, 05/1973, Vol.39(2), p.273 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00224642 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2205618

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fehrenbacher, Don E.
  2. Don E. Fehrenbacher
  3. Potter, David M.
  4. Degler, Carl N.
  5. Tindall, George B.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...