skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 1967đến1978 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arms Control Arrangements for the Far East

Bell, Coral

The China Quarterly, 1968, Vol.35, pp.170-170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-7410 ; E-ISSN: 1468-2648 ; DOI: 10.1017/S0305741000032227

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtue Unrewarded: Carter's Foreign Policy at Mid-Term

Bell, Coral

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 October 1978, Vol.54(4), pp.559-572 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346 ; DOI: 10.2307/2617304

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kissinger in Retrospect: The Diplomacy of Power-Concert

Bell, Coral

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 April 1977, Vol.53(2), pp.202-216 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346 ; DOI: 10.2307/2617001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The October Middle East war a case study in crisis management during détente

Bell, Coral

International affairs, 1974, pp.531-543 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Case Study in Crisis Management During Detente

Bell, Coral

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 October 1974, Vol.50(4), pp.531-543 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346 ; DOI: 10.2307/2615921

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power and Anguish

Bell, Coral

International Journal, September 1968, Vol.23(3), pp.471-476 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7020 ; E-ISSN: 2052-465X ; DOI: 10.1177/002070206802300311

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Security in Asia: Reappraisals after Vietnam

Bell, Coral

International Journal, March 1969, Vol.24(1), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7020 ; E-ISSN: 2052-465X ; DOI: 10.1177/002070206902400101

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asian crises and Australian security

Bell, Coral Mary

The world today, 1967, Vol.23(2), pp. 80-88

ISSN: 0043-9134

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Canal War: Four-Power Conflict in the Middle East. (Book Review)

Bell, Coral

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 January 1976, Vol.52(1), pp.124-125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346 ; DOI: 10.2307/2616115

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Kissinger Experience: American Policy in the Middle East. (Book Review)

Bell, Coral

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 October 1976, Vol.52(4), pp.676-677 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346 ; DOI: 10.2307/2616826

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
The Diplomacy of Detente: The Kissinger Era
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Diplomacy of Detente: The Kissinger Era

Smith, Gaddis ; Bell, Coral

Foreign Affairs, 1978, Vol.56(3), p.673

ISSN: 00157120 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/20039949

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arms Control Arrangements for the Far East (Book Review)

Bell, Coral

The China Quarterly, 1 July 1968, Issue 35, pp.170-170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03057410

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arms Control Arrangements for the Far East (Book Review)

Bell, Coral

The China Quarterly, 1 July 1968, Issue 35, pp.170-170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03057410

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (11)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1968  (1)
  2. 1968đến1973  (5)
  3. 1974đến1975  (2)
  4. 1976đến1977  (3)
  5. Sau 1977  (2)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...