skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 252  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Năm xuất bản: 1960đến1973 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language, Nationalism, and Science

The Lancet, 1965, Vol.285(7399), pp.1313-1314 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(65)92792-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is the multinational firm in danger?: The threat of nationalism

Wright, Richard W.

Business Horizons, 1971, Vol.14(2), pp.31-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-6813 ; DOI: 10.1016/0007-6813(71)90005-X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Planning for a multi-national synergy

Rutenberg, David P.

Long Range Planning, 1969, Vol.2(2), pp.24-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-6301 ; DOI: 10.1016/0024-6301(69)90005-3

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural selection and human behavior

Emlen, J.Merritt

Journal of Theoretical Biology, 1966, Vol.12(3), pp.410-418 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-5193 ; DOI: 10.1016/0022-5193(66)90153-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Traditional medicine in modern China: Science, nationalism and the tensions of cultural change: Ralph C. Croizier . Harvard University Press, Cambridge, 1968. 325 + xvi pp. $6.00 (Book Review)

New, Peter Kong-Ming

Social Science and Medicine, 1973, Vol.7(1), pp.92-92

ISSN: 0037-7856 ; DOI: 10.1016/0037-7856(73)90146-7

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A hundred years of Hungarian geographical society

Kádár, László

Geoforum, 1971, Vol.2(2), pp.75-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7185 ; DOI: 10.1016/0016-7185(71)90009-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conservation as a tool for development in tropical countries

Budowski, Gerardo

Geoforum, 1972, Vol.3(2), pp.7-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7185 ; DOI: 10.1016/0016-7185(72)90037-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AFRICA TODAY

Ghosh, H.K.

The Lancet, 1964, Vol.283(7339), pp.939-939 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(64)91676-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contributors

Studies in Comparative Communism, 1969, Vol.2(3), pp.413-413 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-3592 ; DOI: 10.1016/S0039-3592(69)80179-1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Chai, Winberg

Studies in Comparative Communism, 1971, Vol.4(1), pp.97-99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-3592 ; DOI: 10.1016/S0039-3592(71)80023-6

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soviet strategy in Latin America since 1962

Oswald, J. Gregory;

Communist Affairs, 1966, Vol.4(5), pp.3-5

ISSN: 0588-8174 ; DOI: 10.1016/0588-8174(66)90049-0

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

U.S.C. to offer institute on communism

Communist Affairs, 1963, Vol.1(9), pp.9-9

ISSN: 0588-8174 ; DOI: 10.1016/0588-8174(63)90003-2

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Fidel Castro said and what the facts are

Communist Affairs, June-August 1963, Vol.1(7), pp.20-20

ISSN: 0588-8174 ; DOI: 10.1016/0588-8174(63)90023-8

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ORIGINS OF WAR

Walden, R.J

The Lancet, 1970, Vol.295(7642), pp.358-358 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(70)90733-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Red guards: Weapon in the power struggle

Communist Affairs, 1966, Vol.4(5), pp.12-17

ISSN: 0588-8174 ; DOI: 10.1016/0588-8174(66)90051-9

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter I Introduction

Elsevier Oceanography Series, 1965, Vol.1, pp.1-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0422-9894 ; ISBN: 978-0-444-40394-0 ; DOI: 10.1016/S0422-9894(08)70760-8

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

African socialism: A challenge to communism

Wilhelm, Bernhard;

Communist Affairs, 1965, Vol.3(6), pp.3-9

ISSN: 0588-8174 ; DOI: 10.1016/0588-8174(65)90016-1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of oil on Saudi Arabia

Earth-Science Reviews, 1967, Vol.3, pp.A176,A179-A176,A179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-8252 ; DOI: 10.1016/0012-8252(67)90303-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Canada and free trade

Peters, J.R.

Business Horizons, 1960, Vol.3(1), pp.17-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-6813 ; DOI: 10.1016/S0007-6813(60)80004-3

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The dynamics of communism in Malaysia

Kroef, Justus M. Van Der;

Communist Affairs, 1965, Vol.3(3), pp.4-10

ISSN: 0588-8174 ; DOI: 10.1016/0588-8174(65)90022-7

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 252  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1962  (13)
 2. 1962đến1963  (25)
 3. 1964đến1965  (24)
 4. 1966đến1968  (47)
 5. Sau 1968  (143)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Rolph, Hammond
 2. Urban, G.R.
 3. Headings, Lois Shepherd
 4. Demaitre, Edmund
 5. Montias, J.M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...