skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 1953đến1961 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Purposes, Procedures, and Outcomes of the Cooperative Research Project on Convention Delegations
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Purposes, Procedures, and Outcomes of the Cooperative Research Project on Convention Delegations

David, Paul T.

American Political Science Review, 12/1953, Vol.47(4), pp.1116-1129 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554 ; E-ISSN: 1537-5943 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1951128

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presidential nominating patterns

David, Paul T; Goldman, Ralph M

The Western political quarterly : official journal of Western Political Science Association, 1955, Vol.8(3), pp. 465-480 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-4078

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Presidential nominating politics in 1952
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presidential nominating politics in 1952

David, Paul T

v.1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Political Perspectives-1956: The Changing Party Pattern
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Perspectives-1956: The Changing Party Pattern

David, Paul T.

The Antioch Review, 1956, Vol.16(3), p.333

ISSN: 00035769 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/4609887

Toàn văn sẵn có

5
The President's Cabinet
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The President's Cabinet

David, Paul T. ; Fenno, Richard F.

The American Political Science Review, 03/1960, Vol.54(1), p.218 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1952424

Toàn văn sẵn có

6
Book Reviews - The President's Cabinet. By Richard F. FennoJr., (Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 1959. Pp. xii, 327. $5.50.) (Book review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews - The President's Cabinet. By Richard F. FennoJr., (Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 1959. Pp. xii, 327. $5.50.) (Book review)

David, Paul T.

American Political Science Review, 03/1960, Vol.54(1), pp.218-220 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554 ; E-ISSN: 1537-5943 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S000305540012204X

Toàn văn sẵn có

7
Presidential Nominating Politics in 1952. Volume I, The National Story. Volume II, The Northeast. Volume III, The South. Volume IV, The Middle West. Volume V, The West
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presidential Nominating Politics in 1952. Volume I, The National Story. Volume II, The Northeast. Volume III, The South. Volume IV, The Middle West. Volume V, The West

Robinson, Edgar Eugene ; David, Paul T. ; Moos, Malcolm ; Goldman, Ralph M.

The American Historical Review, 01/1955, Vol.60(2), p.394 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1843237

Toàn văn sẵn có

8
Presidential Nominating Politics in 1952.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presidential Nominating Politics in 1952.

Truman, David B. ; David, Paul T. ; Moos, Malcolm ; Goldman, Ralph M.

Political Science Quarterly, 06/1955, Vol.70(2), p.310 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00323195 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2145244

Toàn văn sẵn có

9
The Politics of National Party Conventions.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of National Party Conventions.

Huitt, Ralph K. ; David, Paul T. ; Goldman, Ralph M. ; Bain, Richard C.

Political Science Quarterly, 12/1960, Vol.75(4), p.595 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00323195 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2145816

Toàn văn sẵn có

10
Presidential Ballots 1836-1892
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presidential Ballots 1836-1892

David, Paul T. ; Burnham, W. Dean

The Western Political Quarterly, 03/1956, Vol.9(1), p.231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00434078 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/443303

Toàn văn sẵn có

11
Presidential Nominating Politics in 1952
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presidential Nominating Politics in 1952

Levin, Noel Arnold ; David, Paul T. ; Moos, Malcolm ; Goldman, Ralph M.

The Yale Law Journal, 12/1954, Vol.64(2), p.315 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00440094 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/794042

Toàn văn sẵn có

12
The Politics of National Party Conventions
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of National Party Conventions

Payne, Thomas ; David, Paul T. ; Goldman, Ralph M. ; Bain, Richard C.

The Western Political Quarterly, 12/1960, Vol.13(4), p.1070 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00434078 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/443750

Toàn văn sẵn có

13
The Politics of National Party Conventions.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of National Party Conventions.

Johnson, Donald Bruce ; David, Paul T. ; Goldman, Ralph M. ; Bain, Richard C.

Midwest Journal of Political Science, 11/1960, Vol.4(4), p.403

ISSN: 00263397 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2108875

Toàn văn sẵn có

14
Research Frontiers in Politics and Government. Brookings Lectures, 1955
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research Frontiers in Politics and Government. Brookings Lectures, 1955

Bretton, Henry L. ; Bailey, Stephen K. ; Simon, Herbert A. ; Dahl, Robert A. ; Snyder, Richard C. ; de Grazia, Alfred ; Moos, Malcolm ; David, Paul T. ; Truman, David B.

Michigan Law Review, 01/1956, Vol.54(3), p.438

ISSN: 00262234 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1285107

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (10)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bình xét khoa học  (9)
  2. Bài báo  (4)
  3. Sách  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...