skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Sáng chế xóa Tất cả các phiên bản English xóa Tất cả các phiên bản Hebrew xóa Tất cả các phiên bản Trước2014 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ממשק משתמש פרואקטיבי הכולל רכיב לומד
Proactive user interface including evolving agent

Eyal Toledano ; Natan Linder ; Yariv Eisenberg ; Ran Ben-Yair ; Jong-Goo Lee

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

מערכת לגלישה ברשת מחשבים
System for browsing computer network

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

שלט רחוק לבקר מולטימדיה הניתן לתכנות
Remote control unit for a programmable multimedia controller

Robert P. Madonna ; Michael E. Noonan ; Peter H. Corsini ; Michael C. Silva ; Arthur A. Jacobson

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...