skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: International Relations xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Năm xuất bản: Trước2012 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EUROPEANIZATION OF ROMANIAN FOREIGN POLICY

Popescu, Liliana

Romanian Journal of European Affairs, Dec 2010, Vol.10(4), pp.50-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15828271 ; E-ISSN: 18414273

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese Economic Activities in Sub Saharan Africa: A Substitute for Europe?

Keers, Ineke ; Pennink, Bartjan

The South East Asian Journal of Management, Oct 2010, Vol.4(2), pp.111-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 19781989 ; E-ISSN: 23556641

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BETWEEN HAMMERS AND ANVILS THE SOCIALIZATION OF EUROPEAN PERMANENT REPRESENTATIVES: ROMANIA AND BULGARIA - A COMPARATIVE CASE STUDY

Surubaru, Neculai-Cristian

Romanian Journal of European Affairs, Mar 2010, Vol.10(1), pp.77-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15828271 ; E-ISSN: 18414273

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

POSEBNOSTI PREVAJANJA STROKOVNEGA JEZIKA DIPLOMACIJE: PRIMER DUNAJSKE KONVENCIJE O DIPLOMATSKIH ODNOSIH

Udovic, Bostjan ; Zigon, Tanja ; Moe, Marija

Slavisticna Revija, Jul-Sep 2011, Vol.59(3), pp.269-291 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03506894 ; E-ISSN: 18557570

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (3)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Žigon, T.
  2. Popescu, Liliana
  3. Moe, M.Z.
  4. Tanja Žigon
  5. Pennink, Bartjan J.W.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...