skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Romanian xóa Chủ đề: Ideology xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Năm xuất bản: Trước2011 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marxism and Nationalism. A New Failed Meeting (reply to professor Anton L. Allahar)

Călin Cotoi

Revista Română de Sociologie, 01 June 2010, Vol.21(1-2), pp.39-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1224-9262

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nae Ionescu şi legitimarea extremei drepte româneşti

Drăgulin, Sabin

Sfera Politicii, 2010, Issue 150, pp.60-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1221-6720

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...