skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Chủ đề: Experimental/Theoretical xóa Tác giả/ người sáng tác: Stafilov, Trajce xóa Năm xuất bản: Trước2011 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monitoring of trace elements in honey from the Republic of Macedonia by atomic absorption spectrometry

Stankovska, Elena ; Stafilov, Trajce ; Sajn, Robert

Environmental Monitoring and Assessment, Jul 2008, Vol.142(1-3), pp.117-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6369 ; DOI: 10.1007/s10661-007-9913-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Stafilov, T
  2. Sajn, R
  3. Stafilov, Trajče
  4. Stankovska, Elena
  5. Stafilov, Trajce

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...