skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Năm xuất bản: Trước2011 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tempo and Mode of Diversification of Lake Tanganyika Cichlid Fishes (Cichlid Diversification)

Day, Julia J ; Cotton, James A ; Barraclough, Timothy G; Pybus, Oliver G. (Academic Editor)

PLoS ONE, 2008, Vol.3(3), p.e1730 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0001730

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The tree of genomes: An empirical comparison of genome-phylogeny reconstruction methods

Mcinerney James O ; Cotton James A ; Mccann Angela

BMC Evolutionary Biology, 01 November 2008, Vol.8(1), p.312 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2148 ; E-ISSN: 1471-2148 ; DOI: 10.1186/1471-2148-8-312

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The shape of human gene family phylogenies

Cotton James A ; Page Roderic DM

BMC Evolutionary Biology, 01 August 2006, Vol.6(1), p.66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2148 ; E-ISSN: 1471-2148 ; DOI: 10.1186/1471-2148-6-66

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Nhan đề tạp chí 

 1. BMC Evolutionary Biology  (2)
 2. PloS One  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Cơ sở dữ liệu 

 1. BioMed Central  (2)
 2. PMC (PubMed Central)  (1)
 3. PLoS  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Cotton, James
 2. Cotton James A
 3. Cotton, J.A.
 4. Cotton, James A.
 5. Barraclough, Tg

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...