skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa Năm xuất bản: Trước2011 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Figure 1. 2Nd Year Section In The Educational Portal - Questions Regarding Alterity In Social Collaborative Networks

Cosmin Ion Tomozei ; Florinela Floria

DOI: 10.5281/zenodo.1135373 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.1135374

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Figure 1. 2Nd Year Section In The Educational Portal - Questions Regarding Alterity In Social Collaborative Networks

Cosmin Ion Tomozei ; Florinela Floria

DOI: 10.5281/zenodo.1135374 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.1135373

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applying User-Centered Design Principles to Redesign the Interface to The Portal to Texas History: The IOGENE Project [Poster] ; IOGENE Project

Murray, Kathleen R. ; Belden, Dreanna; Is & T--The Society For Imaging Science And Technology

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...