skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản HAL (CCSd) xóa Tất cả các phiên bản Springer (CrossRef) xóa Tất cả các phiên bản Software & Systems Modeling xóa Tất cả các phiên bản OneFile (GALE) xóa Tất cả các phiên bản Trước2009 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Model driven design and aspect weaving

Jézéquel, Jean-Marc

Software & Systems Modeling, 2008, Vol.7(2), pp.209-218 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: 10.1007/s10270-008-0080-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MDA Tool Components: a proposal for packaging know-how in model driven development

Bendraou, Reda ; Desfray, Philippe ; Gervais, Marie-Pierre ; Muller, Alexis

Software & Systems Modeling, 2008, Vol.7(3), pp.329-343 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: 10.1007/s10270-007-0058-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...