skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Ngôn ngữ: Japanese xóa Chủ đề: Glucose xóa Năm xuất bản: Trước2009 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of a novel system for producing ajmalicine and serpentine using direct culture of leaves in Catharanthus roseus intact plant.(Report)

Iwase, Akira ; Aoyagi, Hideki ; Ohme - Takagi, Masaru ; Tanaka, Hideo

Journal of Bioscience and Bioengineering, March, 2005, Vol.99(3), p.208(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1723

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hideki Aoyagi
  2. Masaru Ohme-Takagi
  3. Aoyagi, H.
  4. Ohme-Takagi, Masaru
  5. Akira Iwase

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...