skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Mallavarapu, Megharaj xóa Năm xuất bản: Trước2009 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WITHDRAWN: Arsenic contamination of vegetables grown in arsenic contaminated areas of Bangladesh and estimation of arsenic intake from vegetables by the local population

Rahman, Mohammad Mahmudur ; Owens, Gary ; Mallavarapu, Megharaj ; Naidu, Ravi

Environment international, 03 December 2007, pp.<MedlinePgn/> [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-6750 ; PMID: 18054080 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
WITHDRAWN: Arsenic contamination of vegetables grown in arsenic contaminated areas of Bangladesh and estimation of arsenic intake from vegetables by the local population
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WITHDRAWN: Arsenic contamination of vegetables grown in arsenic contaminated areas of Bangladesh and estimation of arsenic intake from vegetables by the local population

Rahman, Mohammad Mahmudur ; Owens, Gary ; Mallavarapu, Megharaj ; Naidu, Ravi

Environment International, 12/2007 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01604120 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.envint.2007.10.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mallavarapu, Megharaj
  2. Naidu, Ravi
  3. Rahman, Mohammad Mahmudur
  4. Owens, Gary

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...