skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Social Networks xóa Năm xuất bản: Trước2009 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

European virtual classrooms: building effective “virtual” educational experiences

Blas, Nicoletta ; Poggi, Caterina

Virtual Reality, 2007, Vol.11(2), pp.129-143 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-4338 ; E-ISSN: 1434-9957 ; DOI: 10.1007/s10055-006-0060-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

社會臨場感及其影響於電子拍賣機制之相關研究 ; Social Presence and its Impact on Electronic Auctions

洪政暐 ; Hung, Cheng - Wei; 王俊程 ; Wang, Jyun-Cheng ; 國立中興大學

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hung, Cheng - Wei
  2. 王俊程
  3. 洪政暐
  4. 國立中興大學
  5. Poggi, Caterina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...