skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford Journals (Oxford University Press) xóa Nhan đề tạp chí: FEMS microbiology ecology xóa Năm xuất bản: Trước2008 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catabolic mobile genetic elements and their potential use in bioaugmentation of polluted soils and waters

Top, Eva M ; Springael, Dirk ; Boon, Nico

FEMS Microbiology Ecology, 2002, Vol. 42(2), pp.199-208 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1574-6941 ; DOI: 10.1111/j.1574-6941.2002.tb01009.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Boon, Nico
  2. Boon, N
  3. Top, Eva
  4. Top, E.M.
  5. Springael, D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...