skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: User-Computer Interface xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Năm xuất bản: Trước2008 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential influence of the visual framework on end point accuracy and trajectory specification of arm movements

Toni, I ; Gentilucci, M ; Jeannerod, M ; Decety, J

Experimental brain research, October 1996, Vol.111(3), pp.447-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4819 ; PMID: 8911939 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A knowledge-based system for assisted ventilation of patients in intensive care units

Dojat, Michel ; Brochard, Laurence ; Lemaire, François ; Harf, Alain

International Journal of Clinical Monitoring and Computing, December 1992, Vol.9(4), pp.239-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-9945 ; E-ISSN: 1573-2614

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Brochard, Laurent
  2. Jeannerod, M.
  3. Decety, Jean
  4. Dojat, M.
  5. Harf, A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...