skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Tác giả/ người sáng tác: Jia, Dingxian xóa Năm xuất bản: Trước2008 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct solvothermal growth, crystal structures, and optical properties of one-dimensional lanthanide selenidoarsenate( v ) polymers [Ln(dien) 2 (µ 3 -AsSe 4 )] (Ln = Nd, Sm): the first example of an AsSe 4 3− anion acting as a ligand to a lanthanide complex

Jia, Dingxian ; Zhu, Aimei ; Deng, Jie ; Zhang, Yong ; Dai, Jie

Dalton Transactions, Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, 2007, Issue.20, pp.2083-2086 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1477-9230 ; E-ISSN: 1477-9238 ; DOI: 10.1039/b701995e

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solvothermal syntheses of Ln(en)3(H2O)x(mu(3-x)-SbS4) (Ln = La, x = 0; Ln = Nd, x = 1) and Ln(en)4SbS4.0.5en (Ln = Eu, Dy, Yb): a systematic study on the formation and crystal structures of new lanthanide thioantimonates(V)

Jia, Dingxian ; Zhao, Qianxin ; Zhang, Yong ; Dai, Jie ; Zuo, Jinglin

Inorganic chemistry, 28 November 2005, Vol.44(24), pp.8861-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-1669 ; PMID: 16296841 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mixed‐Valent Selenidoantimonates(III,V) with Transition‐Metal Complexes as Counterions: Solvothermal Syntheses and Characterization of [M(dien) 2 ] 2 Sb 4 Se 9 (M: Mn, Fe), [Co(dien) 2 ] 2 Sb 2 Se 6 , and [Ni(dien) 2 ] 2 Sb 2 Se 5

Jia, Dingxian ; Zhang, Yong ; Zhao, Qianxin ; Deng, Jie

ChemInform, 20 February 2007, Vol.38(8), pp.no-no [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0931-7597 ; E-ISSN: 1522-2667 ; DOI: 10.1002/chin.200708016

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Selenidogermanates with Transition-Metal Complexes as Counterions: Solvothermal Synthesis, Crystal Structures, and Properties of [Mn( en ) 3 ] 2 Ge 2 Se 6 and [Fe( dien ) 2 ] 2 Ge 2 Se 6

Jia, Dingxian ; Zhu, Aimei ; Zhang, Yong ; Deng, Jie

Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly, 2007, Vol.138(3), pp.191-197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-9247 ; E-ISSN: 1434-4475 ; DOI: 10.1007/s00706-007-0596-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Yong
  2. Jia, Dingxian
  3. Zhang, Y.
  4. Deng, Jie
  5. Jia, Dx

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...