skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Trước2008 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Viscous potential free-surface flows in a fluid layer of finite depth

Dutykh, Denys ; Dias, Frédéric

Comptes rendus - Mathématique, 2007, Vol.345(2), pp.113-118 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1631-073X ; DOI: 10.1016/j.crma.2007.06.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Water waves generated by a moving bottom

Dutykh, Denys ; Dias, Frédéric

Arxiv ID: physics/0611228

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dissipative Boussinesq equations

Dutykh, Denys ; Dias, Frédéric

Comptes rendus - Mécanique, 2007, Vol.335(9), pp.559-583 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1631-0721 ; E-ISSN: 1873-7234 ; DOI: 10.1016/j.crme.2007.08.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linear theory of wave generation by a moving bottom

Dutykh, Denys ; Dias, Frédéric ; Kervella, Youen

Comptes rendus - Mathématique, 2006, Vol.343(7), pp.499-504 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1631-073X ; DOI: 10.1016/j.crma.2006.09.016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison between three-dimensional linear and nonlinear tsunami generation models

Kervella, Youen ; Dutykh, Denys ; Dias, Frédéric; Dias, Frédéric (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 17, 2007 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/s00162-007-0047-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamics of tsunami waves

Dias, Frédéric ; Dutykh, Denys; Dutykh, Denys (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 13, 2006

DOI: 10.1007/978-1-4020-5656-7_8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Viscous potential free-surface flows in a fluid layer of finite depth

Dutykh, Denys ; Dias, Frederic

Comptes Rendus Mathematique, Volume 345, Issue 2, 15 July 2007, Pages 113-118

Arxiv ID: 0705.1281

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Viscous potential free-surface flows in a fluid layer of finite depth

Dutykh, Denys ; Dias, Frederic; Dias, Frederic (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 2, 2007

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tsunami generation by dynamic displacement of sea bed due to dip-slip faulting

Dutykh, Denys ; Dias, Frederic

Arxiv ID: 0709.3725

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Water waves generated by a moving bottom

Dutykh, Denys ; Dias, Frédéric; Dias, Frédéric (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 17, 2007

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison between three-dimensional linear and nonlinear tsunami generation models

Kervella, Youen ; Dutykh, Denys ; Dias, Frédéric

Theoretical and Computational Fluid Dynamics, 2007, Vol.21(4), pp.245-269 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0935-4964 ; E-ISSN: 1432-2250 ; DOI: 10.1007/s00162-007-0047-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linear theory of wave generation by a moving bottom

Dutykh, Denys ; Dias, Frédéric ; Kervella, Youen

Denys Dutykh, Fr\'ed\'eric Dias, Youen Kervella. Linear theory of wave generation by a moving bottom, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 343 (2006) 499-504

Arxiv ID: physics/0611182

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linear theory of wave generation by a moving bottom

Dutykh, Denys ; Dias, Frédéric ; Kervella, Youen; Kervella, Youen (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 19, 2006

Toàn văn sẵn có

14
Mathematical modelling of tsunami waves
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mathematical modelling of tsunami waves

Dutykh, Denys; Dutykh, Denys (Editor)

Toàn văn sẵn có

15
Water waves generated by a moving bottom
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Water waves generated by a moving bottom

Dutykh, Denys ; Dias, Frédéric; Dutykh, Denys (Editor)

ISBN: 9783540712565 ; ISBN: 3540712569 ; DOI: 10.1007/978-3-540-71256-5_4

Toàn văn sẵn có

16
Water waves generated by a moving bottom
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Water waves generated by a moving bottom

Dutykh, Denys ; Dias, Frédéric; Kundu, Anjan (Editor)

Tsunami and Nonlinear Waves, pp.65-95

ISBN: 9783540712558 ; ISBN: 3540712550 ; E-ISBN: 9783540712565 ; E-ISBN: 3540712569 ; DOI: 10.1007/978-3-540-71256-5_4

Toàn văn sẵn có

17
DYNAMICS OF TSUNAMI WAVES
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

DYNAMICS OF TSUNAMI WAVES

Dias, Frédéric ; Dutykh, Denys; Ibrahimbegovic, Adnan (Editor) ; Kozar, Ivica (Editor)

NATO Security through Science Series, Extreme Man-Made and Natural Hazards in Dynamics of Structures, pp.201-224

ISBN: 9781402056543 ; ISBN: 1402056540 ; E-ISBN: 9781402056567 ; E-ISBN: 1402056567 ; DOI: 10.1007/978-1-4020-5656-7_8

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (13)
 2. French  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Dutykh, Denys
 2. Dias, Frédéric
 3. Dias, Frederic
 4. Dias, F
 5. Dutykh, D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...