skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Association ARIA xóa Trước2008 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analyse Expérimentale sur la structure des index documentaires et leur impact sur l'efficacité de la recherche: Cas de collections volumineuses.

Karbasi, Soheila ; Lechani Tamine, Lynda; Association ARIA (Association pour la Recherche d'Informations et Applications)

DOI: 10.24348/coria.2005.26 ; Related DOI: 10.24348/coria.2005

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Association ARIA
  2. Karbasi, Soheila
  3. Lechani Tamine, Lynda

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...