skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: International Conference on Intelligent User Interfaces, Proceedings IUI xóa Tác giả/ người sáng tác: Dai, Guozhong xóa Năm xuất bản: Trước2007 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structuralizing digital ink for efficient selection

Ao, Xiang ; Li, Junfeng ; Wang, Xugang ; Dai, Guozhong

Proceedings of the 11th international conference on intelligent user interfaces, 29 January 2006, pp.148-154

ISBN: 1595932879 ; ISBN: 9781595932877 ; DOI: 10.1145/1111449.1111484

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ACM Digital Library  (1)
  2. KESLI (ACM Digital Library)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang, X.
  2. Dai, G.
  3. Li, Junfeng
  4. Wang, Xugang
  5. Dai, Guozhong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...