skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Cơ sở dữ liệu: Palgrave Connect xóa Năm xuất bản: Trước2007 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Essence of Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essence of Diplomacy

Jönsson, Christer ; Hall, Martin

Studies in Diplomacy and International Relations

ISBN: 9781349543410 ; ISBN: 1349543411 ; E-ISBN: 9780230511040 ; E-ISBN: 023051104X ; DOI: 10.1057/9780230511040

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Diplomatic Interventions: Conflict and Change in a Globalizing World
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomatic Interventions: Conflict and Change in a Globalizing World

Fierke, K M

ISBN: 9781403915412 ; ISBN: 1403915415 ; E-ISBN: 9780230509917 ; E-ISBN: 0230509916 ; DOI: 10.1057/9780230509917

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Diplomacy : Theory and Practice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy : Theory and Practice

Berridge, G. R.

E-ISBN: 9780230379275 E-ISBN: 0230379273 DOI: 10.1057/9780230379275 ISBN: 9781403993106 ISBN: 9781403993113

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
The Europeanization of French Foreign Policy: France and the EU in East Asia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Europeanization of French Foreign Policy: France and the EU in East Asia

Wong, Reuben

ISBN: 978-1-349-54486-8 ; E-ISBN: 978-0-230-55501-3 ; DOI: 10.1057/9780230555013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
The New Multilateralism in South African Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New Multilateralism in South African Diplomacy

Lee, Donna; Taylor, Ian, Dr; Williams, Paul D., Dr;; Lee, Donna ; Taylor, Ian ; Williams, Paul

ISBN: 978-1-349-28129-9 ; E-ISBN: 978-0-230-50383-0 ; DOI: 10.1057/9780230503830

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Just and Unjust Interventions in World Politics: Public and Private
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Just and Unjust Interventions in World Politics: Public and Private

Lu, Catherine

ISBN: 978-0-230-28565-1 ; E-ISBN: 978-0-230-29954-2 ; DOI: 10.1057/9780230299542

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Economic Sanctions and Presidential Decisions: Models of Political Rationality
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic Sanctions and Presidential Decisions: Models of Political Rationality

Drury, A Cooper

Advances in Foreign Policy Analysis

ISBN: 9781349529971 ; ISBN: 1349529974 ; E-ISBN: 9781403976956 ; E-ISBN: 1403976953 ; DOI: 10.1057/9781403976956

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
NATO Renewed: The Power and Purpose of Transatlantic Cooperation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

NATO Renewed: The Power and Purpose of Transatlantic Cooperation

Rynning, Sten

ISBN: 9781349532346 ; ISBN: 1349532347 ; E-ISBN: 9781403978431 ; E-ISBN: 1403978433 ; DOI: 10.1057/9781403978431

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Foreign Ministries in the European Union: Integrating Diplomats
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign Ministries in the European Union: Integrating Diplomats

Hocking, Brian ;Spence, David;; Hocking, Brian (Editor) ; Spence, David (Editor)

Studies in Diplomacy and International Relations

ISBN: 9781403997753 ; ISBN: 1403997756 ; E-ISBN: 9780230287839 ; E-ISBN: 0230287832 ; DOI: 10.1007/978-0-230-28783-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Civil-Military Dynamics, Democracy, and International Conflict: A New Quest for International Peace
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Civil-Military Dynamics, Democracy, and International Conflict: A New Quest for International Peace

Choi, Seung-Whan ; James, Patrick

Advances in Foreign Policy Analysis

ISBN: 9781349528448 ; ISBN: 1349528447 ; E-ISBN: 9781403978257 ; E-ISBN: 1403978255 ; DOI: 10.1057/9781403978257

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
British Foreign Policy Under New Labour, 1997–2005
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

British Foreign Policy Under New Labour, 1997–2005

Williams, Paul D

ISBN: 9780230241671 ; ISBN: 0230241670 ; E-ISBN: 9780230514690 ; E-ISBN: 0230514693 ; DOI: 10.1057/9780230514690

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...